Logo

2016-05580

K begärde ersättning för två strömavbrott med 900 kr per avbrott. Avbrotten uppgick till 12 respektive 13 timmar.

Elnätsföretaget motsatte sig kundens begäran och hävdade att det första avbrottet berodde på ett synnerligen intensivt och omfattande snöoväder som låg utanför elnätsföretagets kontrollansvar. K hade därför inte rätt till avbrottsersättning. Elnätsföretaget medgav att K hade rätt till avbrottsersättning för det andra avbrottet. Avbrottsersättningen skulle jämkas med de nio timmar som arbetet med att få igång driften fick skjutas upp med för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker. Elnätsföretaget hade jämkat avbrottsersättningen med 9/12 eftersom avbrottet pågått i mer än tolv timmar men mindre än ett dygn. K hade fått jämkad avbrottsersättning.

Nämnden konstaterade att det första avbrottet låg inom elnätsföretagets kontrollansvar. Ett kraftigt snöoväder är ett hinder utanför elnätsföretagets kontroll men elnätsföretaget hade skäligen kunnat förväntas räkna med att ett osedvanligt kraftigt snöoväder förr eller senare skulle inträffa. Elnätsföretaget kunde också skäligen ha undvikit följderna genom förebyggande åtgärder. K hade därför rätt till avbrottsersättning för det första avbrottet.

Nämnden konstaterade vidare att det andra avbrottets jämkade avbrottsersättning, som innebar att även miniminivån 900 kr omfattas av jämkningen, var korrekt.

Nämnden konstaterade sammanfattningsvis att K hade rätt till avbrottsersättning för det första avbrottet men inte ytterligare avbrottsersättning för det andra avbrottet.

Beslut: Delvis bifall