Logo

2016-06553

K begärde hävning av avtalet, betalningsbefrielse från ett krav och återbetalning av ett visst belopp. K ansåg att avtalet inte ingåtts på korrekt sätt och därför var ogiltigt. K hade reklamerat och krävt hävning av avtalet. K hävdade att han inte hade förstått att avtal ingicks vid telefonsamtalet med elhandelsföretaget. K menade slutligen att Ks ålder och en förestående flytt till bostad där el ingick i hyran talade mot att K skulle ha ingått avtal med sådan bindningstid som elhandelsföretaget påstod.

Elhandelsföretaget motsatte sig delvis kundens begäran men hade ingen invändning mot att K bytte elhandelsföretag för att avsluta avtalet. Elhandelsföretaget hade sagt upp Ks avtal eftersom K inte hade betalat någon faktura. Elhandelsföretaget ville ha betalt för den tid de haft leverans till K.

Elhandelsföretaget åberopade en ljudupptagning där det framgick att K lämnat fullmakt åt elhandelsföretaget att byta elhandelsföretag. Elhandelsföretaget avsåg att skicka slutfaktura, utan brytavgift, så snart det fått uppgift om Ks flyttdatum.

Nämnden konstaterade att elhandelsföretaget inte hade åberopat någon utredning som, mot Ks bestridande, visade att giltigt avtal hade ingåtts. Elhandelsföretaget hade felaktigt övertagit leveransen och hade därför inte rätt till ersättning av K för förbrukad el. Nämnden rekommenderade också att elhandelsföretaget skulle tillse att Ks avtal skulle återgå till Ks tidigare elhandelsföretag eller på annat sätt avslutas.

Beslut: Bifall