Logo

2017-00980

K begärde skadestånd, avbrottsersättning och sänkt överföringsavgift. K hade fått sin elöverföring frånkopplad utan att delgivning hade skett.

Elnätsföretaget motsatte sig kundens begäran och hävdade att K endast till viss del betalat nätkostnaderna. Elnätsföretaget hade anlitat ett inkassoföretag som hade skickat inkassokrav, uppmaning att vidta rättelse och delgivningskvitto. Inkassoföretaget hade vid flera tillfällen, utan framgång, försökt genomföra personlig delgivning. Delgivning genomfördes därför med delgivningsman. Frånkoppling skedde ca två månader efter delgivningen.

Nämnden konstaterade att frånkoppling får ske, enligt ellagen, vid väsentligt avtalsbrott. Ks betalningsförsummelser omfattade flera fakturor och låg nära varandra i tiden och utgjorde därför ett väsentligt avtalsbrott. Rättelse- och uppmaningsbrev hade skickats, och delgivning hade skett, på föreskrivet sätt. Elnätsföretaget hade däremot inte visat att det hade meddelat socialnämnden om de uteblivna betalningarna och hade därför inte haft rätt att avbryta elöverföringen. Elnätsföretaget var därför skadeståndsskyldigt mot K. K hade dock inte visat att han hade drabbats av en ekonomisk skada till följd av frånkopplingen. K hade inte rätt till avbrottsersättning eftersom frånkopplingen hade skett till följd av Ks avtalsbrott.

Beslut: Avslag