Logo

2016-10156

K begärde ersättning för kostnader för felsökning som uppstått p.g.a. fel i utrustning som elnätsföretaget ansvarade för. Felet i utrustningen visade sig som fel på vitvaror i köket. Vid vitvaruleverantörens felsökning konstaterades felaktig spänning i eluttag i köket, vilket efter elektrikers undersökning av eluttag och elcentral visade sig bero på fasfel från elnätsföretagets ledningsnät.

Elnätsföretaget motsatte sig kundens begäran eftersom K inte hade informerat elnätsföretaget om felet och därför inte lämnat elnätsföretaget möjlighet att undersöka och åtgärda felet. Elnätsföretaget åberopade konsumenttjänstlagens regel om leverantörens rätt att avhjälpa felet då det kommit till leverantörens kännedom.

Nämnden konstaterade att det var ostridigt att felsökningen föranleddes av ett fel i elektronisk apparatur som elnätsföretaget ansvarade för. Det var inte uppenbart för K att felet fanns i elnätsföretagets utrustning. Det var fullt förståeligt att K lät felsöka utrustningen i sin anläggning först. Felsökningskostnaden var en adekvat följd av bristerna i elnätsföretagets anläggning.

Nämnden konstaterade också att K hade visat att han hade haft de åberopade kostnaderna som utgjorde en ekonomisk skada med följd att det saknades skäl för avräkning enligt 10 kap. 6 § 2 st ellagen (3500 kr).

Beslut: Bifall