Logo

Ingå eller avsluta avtal

Om du är nyinflyttad måste du ingå ett avtal med det företag som äger elnätet där den aktuella anläggningen, till exempel bostaden/fritidshuset, är belägen samt ett avtal med ett elhandelsföretag. Det är av yttersta vikt att du skaffar dig ett nätabonnemang. Du har alltså inte automatiskt ett elnätsabonnemang i och med att du flyttat in. Flera elnätsföretag har som rutin att frånkoppla anläggningar där det inte finns någon registrerad elnätsabonnent. En sådan frånkoppling kan ske utan förvarning.

Om du inte väljer elhandelsföretag ska elnätsföretaget anvisa ett elhandelsföreatg. Du är skyldig att betala till det elhandelsföretaget för din elförbrukning.

Väljer du att skriva ett prisavtal med ett elhandelsföretag är det oftast förmånligare än det du får betala när du har ett anvisat avtal. Om du flyttar ihop med någon, som redan har ett förmånligt prisavtal och som enligt överenskommelse med elhandelsföretaget får lov att ta med sig detta till den nya adressen, måste denne inneha abonnemanget på elnätet.

Om du bor ihop med någon som innehar nät- och elhandelsavtalen och denne flyttar så måste avtalen sägas upp. Du som bor kvar kan därefter ingå nya avtal.

Även i samband med dödsfall, om det var den avlidne som stod för elnäts- och elhandelsavtalen, kan det bli aktuellt att teckna nya avtal. Den administrativa hanteringen beträffande avtal varierar något mellan företagen i dessa fall.

Företaget kan ibland ha rätt att ta ut en deposition när du vill ingå avtal. Det måste finnas skäl för att få ta ut en deposition. Hur stort beloppet får vara och under hur lång tid deposition/säkerhet får krävas framgår av avtalsvillkoren, El 2012 K och Nät 2012 K.

Behöver du byggström vid nybyggnation så måste du skaffa dig en tillfällig anslutning. När din elanläggning är klar att tas i drift ska elinstallatören sända in en färdiganmälan till elnätsföretaget. Av den ska framgå vilken mätarsäkring som har installerats. Det är viktigt att detta blir rätt eftersom säkringsstorleken blir avgörande för vilken nättariff som ska tillämpas för din anläggning.