Logo

Timprisavtal

Den 1 oktober 2012 kom nya regler som gör det möjligt för hushållskunder att utan extra kostnad få timmätta värden över elförbrukningen från elnätsföretaget. Detta gäller dock endast om du har ingått ett elhandelsavtal, som förutsätter att elöverföringen mäts per timme, med ditt elhandelsföretag.

För att hantera de timmätta värdena kan elnätsföretaget behöva en viss tid för att anpassa mätvärdeshanteringen, vilket kan påverka tidpunkten för när ditt timprisavtal kan börja tillämpas. Anpassningen ska dock genomföras inom tre månader från den tidpunkt då elhandelsföretaget informerar elnätsföretaget om att ditt nya elhandelsavtal kräver timmätning.

Om du har ett timbaserat avtal påverkas din kostnad av hur stor din elförbrukning är under dygnets olika timmar. Skillnaden mellan ett traditionellt rörligt elhandelsavtal och ett timprisavtal är att du kan påverka ditt elpris genom din timförbrukning när du har ett timprisavtal.

Syftet med de nya reglerna är att öka möjligheten för elkonsumenten att minska sin totala elförbrukning och att ändra sitt förbrukningsmönster. Vidare möjliggörs en ny marknad för tjänster och produkter kring konsumenternas elförbrukning. I förlängningen kommer en större andel timmätta elkonsumenter att bidra till ett lägre effektuttag under kritiska perioder, något som kan medföra både lägre elpriser och ett mer effektivt resursutnyttjande.