Logo

Oplanerade avbrott

article image

Det är oundvikligt att det ibland blir oplanerade avbrott i överföringen av el. Dessa avbrott är ofta väderbetingade, i form av till exempel storm eller snöfall som påverkar elledningarna och orsakar avbrott.

Information om avbrottet
Elnätsföretagen ger information om aktuella avbrott till sina kunder på flera olika sätt. Det kan vara information genom brev eller jourtelefon, internet och genom media. Vissa elnätsföretag erbjuder också prenumeration på sms-meddelanden till din mobiltelefon om aktuella avbrott. På elnätsföretagens webbplatser kan man få praktisk information hur man kan förebygga eller begränsa skador vid ett avbrott.

Information om ersättningen
Elnätsföretagen har en skyldighet att lämna information om rätten till avbrottsersättning och rätten till skadestånd. Informationen ska vara skriftlig och lämnas en gång per år till de elanvändare som är direkt anslutna till nätföretagets elnät. Därutöver ska informationen lämnas särskilt till de elanvändare som haft avbrott längre än 12 timmar. 

Avbrottsersättning
Om ett oplanerat avbrott inträffar och varar minst 12 timmar i en följd har du enligt ellagen normalt rätt till avbrottsersättning. Ersättningen är då 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 1000 kronor. Storleken på ersättningen ökar sedan i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 1000 kronor, per varje påbörjad 24-timmarsperiod. Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå. 

Här nedan följer en beräkning av avbrottsersättning:

 • Om du haft avbrott med mer än 12 timmar men mindre än 24 timmar  utgår ersättning med 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 1000 kr.
 • Om du haft avbrott mer än 24 timmar men mindre än 48 timmar utgår ersättning med 37,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 2000 kr.
 • Om du haft avbrott mer än 48 timmar men mindre än 72 timmar utgår ersättning med 62,5 procent men minst 3000 kr.
 • Om du haft avbrott mer än 72 timmar men mindre än 96 timmar utgår ersättning med 87,5 procent men minst 4000 kr.
 • Om du haft avbrott mer än 96 timmar men mindre än 120 timmar utgår ersättning med 112,5 procent men minst 5000 kronor, och så vidare.

Den maximala ersättningen är 300 procent av den beräknade årliga nätkostnaden. 

Jämkningsregler
Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas. Detta gäller om

 • skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretagets ekonomiska förhållande
 • överföringen av el har försenats för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker i arbetet med att få igång elen igen

Undantag
Under vissa begränsade förutsättningar har elanvändaren inte rätt till avbrottsersättning trots ett avbrott. Detta gäller om

 • avbrottet beror på försummelse av elanvändaren
 • elen bryts på grund av elsäkerhetsskäl eller för att bevara god leverans- och driftsäkerhet
 • felet beror på ett hinder utanför nätägarens kontroll
 • avbrottet är hänförligt till fel i stamnätet

Utbetalning
Elnätsföretaget ska betala ut ersättningen eller avräkna denna på fakturan utan oskäligt dröjsmål och aldrig senare än sex månader från utgången av den månad då nätföretaget fick eller borde ha fått kännedom om avbrottet. Om ersättningen inte betalas ut i rätt tid är elnätsföretaget skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen. Utbetalningen eller avräkningen ska ske automatiskt men om du till exempel bor ensligt på landet kan du behöva kontakta elnätsföretaget för att förvissa dig om att företaget vet om att du har drabbats av ett elavbrott.