Logo

Automatisk avtalsförlängning och brytavgift

Vi vill uppmärksamma konsumenter och elhandelsföretag på ett par frågeställningar som vi får återkommande klagomål och frågor om.

Automatisk förlängning av elprisavtal

Vi får klagomål om automatisk avtalsförlängning som indikerar att många elhandelsföretag inte känner till den nya lag som började gälla i mars 2015. 

Enligt lagen (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning är företag skyldiga att vid tidsbestämda avtal påminna konsumenten om villkor om att avtalet förlängs om konsumenten inte säger upp det. Påminnelsen om att avtalet måste sägas upp för att inte förlängas ska vara skriftlig och lämnas senast en månad innan avtalet senast måste sägas upp. 

Om företaget inte påminner konsumenten enligt ovan har konsumenten rätt att säga upp avtalet omedelbart utan s.k. lösenavgift eller annan kostnad. 

Lagen gäller inte om det anges i avtalet att konsumenten efter förlängningen utan kostnad kan säga upp avtalet till att upphöra inom tre månader från uppsägningen.

Brytavgift

Så kallade bryt- eller lösenavgifter aktualiseras vanligtvis vid elprisavtal med bestämd avtals- eller uppsägningstid, men lösenavgift tycks aktualiseras också i andra fall som beskrivs i vissa elhandelsföretags särskilda avtalsvillkor. Vi får frågor och klagomål som handlar om elhandelsföretaget har rätt att kräva lösenavgift men också om lösenavgiften som konsumenten krävts på är rimlig. 

Enligt vår bedömning verkar lösenavgifterna i en del fall strida mot vad som anges i de allmänna avtalsvillkor som överenskommits mellan Konsumentverket och elbranschen. Detta gäller särskilt i de fall schablonavgifter krävs av lägenhetskunder eller andra kunder vars hushåll har en låg elförbrukning, t ex då sådana kunder krävs på en månatlig avgift för avtalsbrott, som kan medföra att det krävda beloppet till och med blir högre än kundens totala årskostnad, inklusive skatter, för elprisavtalet. 

I de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K (rev) p.5.5 anges att om konsumenten har ingått ett tidsbestämt avtal och i förtid bryter detta genom att ingå ett nytt avtal med ett annat elhandelsföretag ska konsumenten ersätta det tidigare elhandelsföretaget. Denna ersättning får motsvara högst vad elhandelsföretaget kan visa sig förlora under avtalets återstående löptid.

Du hittar de allmänna avtalsvillkoren här.

För närmare råd och upplysningar når du oss via vårt frågeformulär eller via telefon.