Logo

Högre elnätsavgifter framöver

Elnätsföretagen har rätt till större intäktsramar, närmare bestämt ca åtta miljarder kronor mer i intäkter. Det beslutade förvaltningsrätten under 2016 och domen har nu vunnit laga kraft. Det innebär att många hushåll framöver kan komma att få ökade elnätsavgifter.

Hushåll som berörs av beslutet om högre intäktsramar

Via länken nedan framgår uppgifter om den intäktsram som elnätsföretag har föreslagit och som förvaltningsrätten nu indirekt har godkänt. Skillnaden mellan tidigare beslutad intäktsram i tabellen och den, av elnätsföretaget föreslagna ramen, kan nu börja tas ut som elnätsavgifter:

Länk till Energimarknadsinspektionens tabell över elnätsföretag och deras intäktsramar.

Hur mycket ett hushålls elnätsavgift kommer att förändras avgör elnätsföretaget, men avgifterna ska vara objektiva och icke-diskriminerande. Det innebär att företagets samlade avgifter för en kundkategori (till exempel villor eller lägenheter) måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Elnätsföretaget inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.

Styrning av företagens intäkter

Elnätsföretagens intäkter styrs genom lagstiftning, en elnätsreglering. Syftet med  regleringen är att säkerställa att kunderna, trots en monopolmarknad, får betala ett skäligt pris för elnätstjänsten. De intäktsramar som beslutas ska utöver skäliga priser också ge kunderna en långsiktig leveranssäkerhet och trygga den svenska elförsörjningen och dess utveckling. Regleringen ska också bidra till att elnätsföretagen får stabila och långsiktiga villkor för sin elnätsverksamhet.

Eftersom elnätsföretagen agerar på en naturlig monopolmarknad kontrollerar en tillsynsmyndighet, Energimarknadsinspektionen (Ei), att elnätsföretagens avgifter för överföring och anslutning av el är skälig. Kontrollen sker bland annat genom att en intäktsram för vardera elnätsföretag beräknas enligt elnätsregleringen och fastställs sedan av Ei. Intäktsramen är ett tak för hur stora intäkter ett elnätsföretag får ha under en fyraårsperiod.

Ei:s beslut om intäktsramar för åren 2016-2019 överklagades till domstol av flera elnätsföretag som ansåg att ramen var för låg. Förvaltningsrätten fattade beslut under 2016 som innebär att elnätsföretagen har rätt till högre intäkter än de Ei har beslutat om. Det innebär att elnätsföretag kan ta ut högre elnätsavgifter av sina kunder framöver.

Regleringen ses över

Metoderna för att beräkna elnätsföretagens avkastning har inte varit tydlig i lagstiftningen och det har bidragit till osäkerhet och långa rättsprocesser. Ei har nu, på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag på justeringar i elnätsregleringen. Om justeringarna i regleringen genomförs kan elnätsavgifterna på sikt sjunka.