Logo

Strömavbrott i Stockholm och Södertälje

Ett fel inträffade i transformatorstationen tillhörande regionnätet, det orsakade ett strömavbrott i stora delar av Stockholm och Södertälje.

Dina rättigheter när ett strömavbrott inträffar

Information om ersättningen
Elnätsföretagen har en skyldighet att lämna information om rätten till avbrottsersättning och rätten till skadestånd. Informationen ska vara skriftlig och lämnas en gång per år till de elanvändare som är direkt anslutna till nätföretagets elnät. Därutöver ska informationen lämnas särskilt till de elanvändare som haft avbrott längre än 12 timmar. 

Avbrottsersättning
Om ett oplanerat avbrott inträffar och varar minst 12 timmar i en följd har du enligt ellagen normalt rätt till avbrottsersättning. Ersättningen är då 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 1000 kronor. Storleken på ersättningen ökar sedan i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 1000 kronor, per varje påbörjad 24-timmarsperiod. Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå. 

Här kan du läsa mer om avbrottersättning.

Du kan ha rätt till skadestånd

Vid elfel och elavbrott kan du ha rätt till skadestånd
Enligt reglerna i ellagen och elsäkerhetslagen kan du som drabbats av en ekonomisk skada ha rätt till skadestånd vid elfel eller elavbrott.

För att få skadestånd krävs inte, till skillnad från rätten till avbrottsersättning, att avbrottet har varat viss tid utan du kan även vid ett kort avbrott vara berättigad till skadestånd.

Här kan du läsa mer om skadestånd.

Undantag

Under vissa begränsade förutsättningar har elanvändaren inte rätt till avbrottsersättning trots ett avbrott. Detta gäller om

  • avbrottet beror på försummelse av elanvändaren
  • elen bryts på grund av elsäkerhetsskäl eller för att bevara god leverans- och driftsäkerhet
  • felet beror på ett hinder utanför nätägarens kontroll
  • avbrottet är hänförligt till fel i stamnätet