Logo

Ångerrätt

Ett elavtal kan träffas på olika sätt, muntligt eller skriftligt, till exempel över telefon, internet i affärslokal eller ute på stan. Om avtalet har ingåtts på distans gäller Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och därmed blir reglerna om ångerrätt tillämpliga.

Vad menas med att avtalet har ingåtts på distans
Lagen gäller då du till exempel handlar på postorder, från tv-shop, via internet eller av en telefonförsäljare.

Avtal utanför affärslokaler
Lagen gäller då du handlar av en säljare som befinner sig utanför sina affärslokaler. Med affärslokaler menas fasta eller rörliga lokaler som säljaren använder permanent eller säsongsvis i sin affärsverksamhet. Avtal utanför affärslokaler är till exempel köp vid hemförsäljning, home-parties ,försäljning i gallerior och på gatan.

Ångerrätt
I Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns en bestämmelse om ångerrätt. I korthet innebär ångerrätten att du har rätt att ångra dig inom den så kallade ångerfristen. Du behöver inte uppge något skäl till varför du ångrar dig.

Ångerfristen
Ångerfristen kallas den tidsfrist inom vilken du måste meddela företaget att du har ångrat dig. Ångerfristen är 14 dagar.

Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås. Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information om och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det.

För avtal som ingås på distans eller utanför affärslokaler ska innan avtal ingås, utöver vad som anges i punkten 2.2, information lämnas som framgår av 2 kap. 2 § lag (2055:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler på sätt som framgår av 2 kap. 3 och 5 § § i samma lag.

När ett distansavtal har ingåtts ska elhandelsföretaget inom rimlig tid ge konsumenten en bekräftelse på avtalet. Bekräftelsen ska ges i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten och även innehålla den information som anges i punkten 2.2 andra stycket och 2.2A första stycket, om inte informationen redan lämnats på sådant sätt.

När avtal har ingåtts utanför affärslokaler ska elhandelsföretaget ge konsumenten en kopia av det undertecknade avtalet eller en bekräftelse på avtalet. Kopian eller bekräftelsen ska ges i en handling eller om konsumenten samtycker till det i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Vid avtal som ingås på distans eller utanför affärslokaler har konsumenten rätt att frånträda elhandelsavtalet (ångerrätt) genom att till elhandsföretaget lämna eller sända meddelande om detta inom viss tid (ångerfrist).

När ett distansavtal har ingåtts är ångerfristen 14 dagar och börjar löpa den dag då konsumenten har fått en bekräftelse på avtalet som innehåller information om ångerrätten enligt 2 kap. 2 § första stycket punkten 9 i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, på det sätt som anges i 2 kap. 3 § i samma lag.

När avtal har ingåtts utanför affärslokaler är ångerfristen 14 dagar och börjar löpa den dag då konsumenten har fått information om ångerrätten enligt 2 kap. 2 § första stycket punkten 9 i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, på det sätt som anges i 2 kap. 5 § i samma lag. Sådan informationska lämnas till konsumenten i samband med att konsumenten får en kopia av det undertecknade avtalet eller i en bekräftelse på avtalet. Det finns inget krav på hur du ska meddela företaget att du ångrar dig men ett skriftligt meddelande, helst via e-post  med tanke på bevisvärdet i efterhand, om tvist uppstår.

Vad händer om jag ångrar mig
Om du ångrar dig inom ångerfristen bortfaller båda parternas skyldighet at ingå eller fullgöra avtalet. Bytet ska därför inte genomföras och konsumenten har ingen betalningsskyldighet till elhandelsföretaget.  

Om du utövar din ångerrätt efter att leveransen har påbörjats, ska du ersätta näringsidkaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt för elen. Om du ångrar dig efter att du uttryckligen begärt att leverans skulle påbörjas under ångerfristen och näringsidkaren har gett dig föreskriven ångerrättsinformation på föreskrivet sätt ska du ersätta näringsidkaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt. I annat fall är du inte ersättningsskyldig.