Logo

Ångerrätt

Ett elavtal kan träffas på olika sätt, muntligt eller skriftligt, till exempel över telefon, internet, i en affärslokal eller ute på stan. Om avtalet har ingåtts på distans eller utanför företagets affärslokaler gäller "Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler" och därmed blir reglerna om ångerrätt tillämpliga. Det innebär att du då under 14 dagar kan ångra ditt köp och häva avtalet.

Har du tecknat ett elavtal du ångrar?

Elavtal tecknas ofta på distans eller utanför företagets affärslokaler och du har i dessa fall rätt att ångra dig inom 14 dagar. Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig ångerrätt om du till exempel tecknar elavtal vid dörrförsäljning, via internet eller av en telefonförsäljare.Du behöver inte uppge något skäl till varför du ångrar dig.

Avtal utanför affärslokaler
Lagen gäller då du handlar av en säljare som befinner sig utanför sina affärslokaler. Med affärslokaler menas fasta eller rörliga lokaler som säljaren använder permanent eller säsongsvis i sin affärsverksamhet. Avtal utanför affärslokaler är till exempel köp vid hemförsäljning, home-parties ,försäljning i gallerior och på gatan.

Ångerfristen
Ångerfristen kallas den tidsfrist inom vilken du måste meddela företaget att du har ångrat dig. Ångerfristen är 14 dagar.

När börjar ångerfristen löpa?
Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås och ångerrättsinformationen lämnats. För att ångerfristen ska börja löpa ska näringsidkaren ge konsumenten information om:

  • Att det finns ångerrätt
  • Ångerrättens tidsfrist på 14 dagar
  • Hur ångerrätten kan utövas - det vill säga var du vänder dig för att ångra köpet/avtalet och på vilket sätt.
  • Att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och var du hittar det.
  • Eventuella övriga villkor för ångerrätten.

När ett distansavtal har ingåtts är ångerfristen 14 dagar och börjar löpa den dag då konsumenten har ingått avtalet och information om ångerrätten lämnats (enligt 2 kap. 2 § första stycket punkten 9 i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, på det sätt som anges i 2 kap. 3 § i samma lag).

De allmänna avtalsvillkoren och ångerrätt

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige företräder ett stort antal elhandlare inom energibranschen. De har tillsammans med Konsumentverket tagit fram "Allmänna avtalsvillkor", det vill säga de villkor som elavtal bör ha för att ge konsumenten rimliga och rättvisa villkor, utöver vad som är lagstadgat. Villkoren anses vara god sed på marknaden och många företag följer de Allmänna avtalvillkoren vilket innebär att du som konsument har ytterligare skydd när du tecknar avtal.

När ett distansavtal tecknas med ett företag som följer de Allmänna avtalsvillkoren ska elhandelsföretaget inom rimlig tid ge konsumenten en bekräftelse på avtalet. Bekräftelsen ska ges i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten och även innehålla den information som anges i punkten 2.2 andra stycket och 2.2A första stycket i de allmänna avtalsvillkoren, det vill säga ångerrättsinformation, om inte informationen redan lämnats på sådant sätt.

Enligt de Allmänna avtalsvillkoren börjar alltså inte tidsfristen för ångerrätten löpa förrän ångerrättsinformationen lämnats skriftligen (eller i annan läsbar och varaktig form). Det krävs inte för att ångerfristen ska börja löpa enligt Lagen om distansavtal. Lagen medger att informationen till exempel lämnats muntligen. Vid tvist måste dock företaget alltid kunna visa att informationen lämnats.

Vid avtal som ingås på distans eller utanför affärslokaler har konsumenten rätt att frånträda elhandelsavtalet (ångerrätt) genom att till elhandsföretaget lämna eller sända meddelande om detta inom viss tid (ångerfrist).

 Det finns inget krav på hur du ska meddela företaget att du ångrar dig men ett skriftligt meddelande, helst via e-post  med tanke på bevisvärdet i efterhand, om tvist uppstår.

Vad händer om jag ångrar mig
Om du ångrar dig inom ångerfristen bortfaller båda parternas skyldighet att ingå eller fullgöra avtalet. Bytet av elhandlare som avtalats om ska därför inte genomföras och konsumenten har ingen betalningsskyldighet till elhandelsföretaget.  

Om du utövar din ångerrätt efter att leveransen har påbörjats, ska du ersätta näringsidkaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt för elen. Om du ångrar dig efter att du uttryckligen begärt att leverans skulle påbörjas under ångerfristen och näringsidkaren har gett dig föreskriven ångerrättsinformation på föreskrivet sätt ska du ersätta näringsidkaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt. I annat fall är du inte ersättningsskyldig.