Logo

Slutfaktura efter avläsning

Om avtalsförhållandet upphör ska en slutfaktura skapas. Det avser till exempel situationer som att du flyttar från din bostad eller att du byter elhandelsföretag. I situationen då avtalsförhållandet upphör har elnätfsöretaget en skyldighet att se till att avläsning av elmätaren sker.

Slutfakturan reglerar den förbrukning som skett avseende det tidigare avtalsförhållandet. Den slutliga debiteringen ska ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats under den tid avstämningen omfattar. Det innebär att slutfakturan ofta innehåller en specifikation över ett flertal poster med ändrade priser.

Du ska få en slutfaktura inom sex veckor från den dag då leveransen upphörde. Efter det att företaget har sänt en slutfaktura får ytterligare faktuering inte ske. 

Om avläsningen visar på ett tillgodo för kunden ska reglering ske inom skälig tid. Du har ingen automatisk rätt till dröjsmålsränta utan detta är något du vid försenad reglering i så fall särskilt måste kräva.