Logo

Ersättning för skada

Vid elfel och elavbrott kan du ha rätt till skadestånd. Enligt reglerna i ellagen kan du om du drabbats av en ekonomisk skada, förutom avbrottsersättning, även ha rätt till skadestånd. För att få skadestånd krävs inte, till skillnad från rätten till avbrottsersättning, att avbrottet har varat viss tid utan du kan även vid ett kort avbrott vara berättigad till skadestånd.

Enligt ellagen föreligger ett så kallat kontrollansvar för uppkommen skada i samband med ett elavbrott. Därutöver finns ett strikt ansvar i de skadeståndsbestämmelser som handlar om ”skada orsakad av inverkan av el” och för ”skada på grund av produktansvar”. Ett strikt ansvar betyder att ansvaret inträder oberoende av vållande. Du kan också åberopa vanliga skadeståndsrättsliga regler. I så fall måste du kunna visa att skadan uppkommit på grund av företagets vårdslöshet.

Skadeståndsskyldighet enligt kontrollansvaret
Huvudregeln är att du har rätt till ersättning för skada i samband med ett elavbrott, förutsatt att det inte beror på din egen försummelse eller på grund av elsäkerhetsskäl. För att nätägaren ska kunna undgå skadeståndsansvar krävs att fyra förutsättningar ska vara uppfyllda samtidigt.

  • Ett hinder ska föreligga
  • Hindret ska ligga utanför nätägarens kontroll
  • Nätägaren ska skäligen inte ha kunnat räkna med hindret
  • Nätägaren ska skäligen inte ha kunnat undvikit eller övervunnit hindret.

Skadeståndsskyldigheten innebär ett kontrollansvar.

Skadeståndsskyldighet enligt det strikta ansvaret
I samband med att en elanläggning återinkopplas efter ett strömavbrott kan olika fel uppstå, till exempel spänningsfel, frekvensfel med mera. Detta är inte elavbrott i egentlig mening men kan i vissa fall tillämpas enligt reglerna om skadeståndsbestämmelserna som handlar om ”inverkan av el” och ”produktansvar”.

I båda fallen är det en förutsättning att person- och/eller sakskada har uppkommit.

Skadeståndsansvar på grund av inverkan av el
Ansvaret i bestämmelsen förutsätter att skadan uppkommit genom ”inverkan av el”. Det är alltså den elektriska strömmen i sig som ska ha orsakat skadan. Det betyder att man först måste avgränsa själva händelsen innan man kan ta ställning till om bestämmelsen är tillämplig eller inte.

En klar gräns går mellan strömavbrott och ”inverkan av el”. Ett strömavbrott är oftast inte att hänföra till ”inverkan av el”. Däremot kan man säga att det i direkt anslutning till ett strömavbrott kan uppkomma oförutsedda konsekvenser. Exempelvis kan det i samband med att elen slås på uppstå sk ”transienter”. Dessa fel, som alltså uppkommer som en direkt följd av själva avbrottet, kan vara att hänföra till ”inverkan av el”.

Skadeståndsansvar på grund av produktansvar
Om en skada orsakas av säkerhetsbrist i el är elnätsföretaget skyldig att betala skadestånd för person- och/eller sakskada. Vissa kvalitetsbrister som kan ligga till grund för produktansvar är till exempel avvikelse i spänning, avvikelse i frekvens och uppkomsten av transienter. I samband med att elanläggningen återinkopplas efter ett strömavbrott kan dessa olika fel uppstå.Produktansvaret är förenat med en självrisk om 3.500 kronor.

Skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen
Du kan, förutom att yrka skadestånd enligt skadeståndsbestämmelserna i ellagen, åberopa ersättning enligt vanliga skadeståndsrättsliga regler. Till skillnad från reglerna i ellagen måste du då kunna visa att företaget handlat oaktsamt eller varit vållande till skadan. Det är oftast svårt men ibland kan själva skadans karaktär tala för att företaget förfarit vårdslöst.

Avräkning
Avbrottsersättning ska avräknas från skadestånd som enligt ellagen eller annan lag betalas ut på grund av samma elavbrott. Det betyder följande: Om du fått en skada i samband med ett elavbrott som ger dig rätt till skadestånd, så utgår bara skadeståndsersättning till den del som överstiger ersättningen du får enligt reglerna om avbrottsersättning. Om du exempelvis är berättigad till avbrottsersättning med 1000 kr och skadeståndsersättning med 1100 kr blir den totala ersättningen 1100 kronor (1000 kronor i avbrottsersättning och 100 kronor i skadestånd).

Din försäkring
Det framgår av din hem- eller villahemförsäkring om just ditt försäkringsbolag betalar ut ersättning för skador på grund av elavbrott eller elfel. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller i ditt fall.

Du är inte skyldig att välja att yrka ersättning via ditt försäkringsbolag i första hand istället för via ditt nätföretag utan det avgör du själv.

En anledning till varför vissa väljer att i första hand yrka ersättning ur försäkringen kan vara den kortare handläggningstiden. Om du får försäkringsersättning med avdrag för självrisk har du i en del fall rätt till ersättning för självrisken från elnätsföretaget.

Under avsnittet DOKUMENT till höger på denna sida finns ett mallbrev du kan använda om du vill begära ersättning för skada.