Logo

Preskription, efterdebitering och god tro

Huvudprincipen är att elföretaget kan kräva dig på kostnader för all förbrukning som skett så länge kravet inte är preskriberat. Detta framgår av beslut i domstol och i Allmänna Reklamationsnämnden. Preskriptionstiden för konsumenter är tre år och räknas från det att du mottog kravet. Undantag gäller dock för en redan avstämd period. Om du redan fått en avstämningsfaktura eller en slutfaktura, eller en faktura som med fog kan ha uppfattats som en sådan, för samma eller delvis samma period är det inte möjligt för företaget att på nytt kräva betalning för samma tidsperiod. Förutsättningen är att du har varit i god tro när du betalt den tidigare fakturan.

Avbetalning
Om du har fått en försenad faktura efter avläsning har du rätt till en kostnadsfri avbetalningsplan. Antalet avbetalningar ska stå i relation till den tid förseningen har varat.

När det gäller avbetalning efter utebliven fakturering gäller andra villkor för avbetalning. Läs mer om detta under avsnittet ”Utebliven fakturering”.

Priset
Debiteringen ska ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats under den tid fakturan omfattar. Även om du har haft ett bundet fastprisavtal kan det bli aktuellt med en fördelning inom perioden då skattesatsen förändras varje år.

Beräkningsgrunden för förbrukningens fördelning under avstämningsperioden ska anses följa kundkategorins normala förbrukningsmönster, om inte särskilda skäl säger något annat.

Under avsnittet DOKUMENT till höger på denna sida finns två mallbrev du kan använda om du vill bestrida fakturan.