Logo

Faktura efter avläsning

Faktura efter avläsning

Elnätsföretaget är sedan 1 juli 2009 skyldigt att avläsa mätaren varje månadsskifte. Andra tillfällen då elnätsföretaget har en skyldighet att se till att mätaren läses av är då kundförhållandet upphör, exempelvis vid flyttning, samt vid byte av elmätare eller elhandelsbyte .

Fakturaavgift
Sedan den 1 juni 2014 elhandels- och elnätsföretag inte kräva fakturaavgift eller avgift för fakturaunderlag. Fakturan ska vara tydlig och innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella elpriser som fakturan grundas på.

Preliminär fakturering i undantagsfall
Elnätsföretagets fakturor ska avse din faktiska förbrukning. Det är endast om det finns synnerliga skäl som elnätsföretaget får fakturera preliminärt och basera fakturan på en uppskattad mängd överförd el. Elhandelsföretagets fakturor ska avse uppmätta mängder. Om elhandelsföretaget inte har fått tillgång till mätvärden, får debiteringen grundas på uppskattad förbrukning.

Om insamlade mätvärden saknas eller är felaktiga, och detta beror på omständigheter som ligger utanför elhandelsföretagets kontroll och vars följder företaget inte heller skäligen kan undvika eller övervinna får elhandlaren fakturera preliminärt. Då får förbrukningen baseras  på uppskattad mängd överförd el. Den mängden el ska då fastställas med ledning av konsumentens tidigare kända förbrukning. Även andra omständigheter som t.ex. av konsumenten uppgivna förändringar som kan antas påverka mängden överförd el, kan påverka beräkningen.

Beräknad förbrukning
Om du tillhör de kunder som tillfälligt preliminärdebiteras ska debiteringen i sådant fall baseras på en uppskattad förbrukning. Den uppskattade förbrukningen motsvarar normalt din verkliga förbrukning sen tidigare. Även andra omständigheter än tidigare faktisk förbrukning kan ligga till grund för debiteringen, exempelvis förändringar i anläggningen som kan komma att påverka förbrukningen uppåt eller nedåt, till exempel ändrat uppvärmningssätt. Sådana förändringar ska du själv meddela till nätföretaget som i sin tur rapporterar vidare en ny beräknad förbrukning till din elhandlare.

Den preliminära förbrukningen fördelas enligt en så kallad fördelningsprofil eller en förbrukningskurva. Det finns ett flertal olika kurvor, exempelvis om du bor i hus eller i lägenhet. Förbrukningskurvan innebär till exempel att man för eluppvärmda villor räknar med en kraftig ökning av förbrukningen under vintermånaderna jämfört med sommarmånaderna. Har du inte elvärme, eller framförallt om du bor i lägenhet, tillämpar man en mer jämn förbrukningskurva.

Försenad avläsning
Trots att de allmänna avtalsvillkoren, EL 2012 K och NÄT 2012 K, säger att avläsning ska göras varje månad och debitering normalt ska ske med högst tre månaders intervall, betyder inte det att du är betalningsbefriad om så inte har skett. Företaget har som huvudprincip rätt att efterdebitera dig för el som har förbrukats så länge kravet inte är preskriberat. Preskriptionstiden är för krav mot konsument enligt lag tre år.

Avbetalning
Om du har fått en försenad faktura efter avläsning har du rätt till en kostnadsfri avbetalningsplan. Antalet avbetalningar ska stå i relation till den tid förseningen har varat. Vid utebliven fakturering gäller andra villkor – läs mer under avsnittet ”Utebliven fakturering”.

Priset
Debiteringen ska ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats under den tid fakturan omfattar. Det innebär att fakturan kan, särskilt om den avser flera månader, innehålla en specifikation över poster med ändrade priser. Detta blir aktuellt för dig som haft ett tillsvidarepris eller ett rörligt pris under perioden.

Viss kompensation
Om debitering skett efter beräknad förbrukning mer än 8 månader har du rätt till en reducering med 15 % av skillnaden mellan vad som faktiskt respektive preliminärt debiterats.

Kundgaranti eller Kundlöfte
Vissa företag har infört så kallade kundgarantier eller kundlöften som ger kunden ett bättre skydd än vad som enligt lagar och andra regler gäller. Kundgarantin är ett frivilligt åtagande och åtagandet kan därför variera mellan företagen. Oftast säger kundgarantin att företaget tillämpar en kortare preskriptionstid än lagens tre år. Ibland avser garantin även en ersättning när ditt klagomål inte behandlats inom rimlig tid.

Kundgarantin eller kundlöftet är vanligtvis förknippade med vissa villkor eller med att vissa förutsättningar är uppfyllda. Om du har fått en faktura som inte innehåller någon kompensation i form av kundgaranti eller kundlöfte trots att du vet att företaget har utformat en sådan ska du vända dig till företaget. Det är sedan företaget som har att visa varför du eventuellt inte skulle omfattas av denna.

Slutfaktura efter avläsning
Om avtalsförhållandet upphört ska en slutfaktura skapas. Det avser till exempel situationer som att du flyttar från din bostad eller att du byter elhandlare. I situationen då avtalsförhållandet upphör har nätföretaget en skyldighet att se till att avläsning av elmätaren sker.

Du ska få en slutfaktura inom sex veckor från den dag då avtalet upphörde.

Om avläsningen visar på ett tillgodo för kunden ska reglering ske inom skälig tid. Du har ingen automatisk rätt till dröjsmålsränta utan detta är något du vid försenad reglering i så fall särskilt måste kräva.

God tro
Huvudprincipen är att elföretaget kan kräva dig på kostnader för all förbrukning som skett så länge kravet inte är preskriberat. Detta framgår av beslut i domstol och i Allmänna Reklamationsnämnden. Preskriptionstiden för konksumenter är tre år och räknas från det att du mottog kravet. Undantag gäller dock för en redan slutbetald period. Om du redan fått en faktura efter avläsning eller en slutfaktura, eller en faktura som med fog kan ha uppfattats som en sådan, för en viss period är det inte möjligt för företaget att kräva betalning på nytt för samma tidsperiod. Förutsättningen är att du har varit i god tro när du betalt den tidigare fakturan.