Logo

Elhandelsfaktura

Dina elkostnader består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade nätkostnaden, och dels betalar du för inköp av den ström du gör av med, eller den så kallade elhandelskostnaden. Du kan inte välja elnätsföretag eftersom denne har ett lokalt monopol, men du har möjlighet att välja elhandlare. Ett fåtal företag vänder sig enbart till sina lokala kunder men de allra flesta säljer el över hela landet.

Om ditt elhandelsföretag och elnätsföretag ingår i samma koncern brukar kostnaderna samfaktureras. Du får då en faktura som innehåller både nät- och elkostnader. I annat fall får du två fakturor, en som avser nätkostnaden och en som avser elhandelskostnaden. 

Elhandelskostnader
Kostnaderna för elhandel består alltid av

 

  • Elpriset
  • Energiskatt
  • Moms

 

Andra avgifter från elhandlaren 
Utöver ovanstående kostnader tar ett flertal elhandlare ut en fast årsavgift (ej att sammanblanda med den så kallade abonnemangsavgiften på nätsidan). Årsavgiften brukar variera mellan 100 och 500 kr. På samtliga dessa kostnader tillkommer moms.

Elcertifikatsavgift
I Sverige ska andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor öka. Förnybara energikällor är energi som produceras av sol, vind och biobränsle. För att stimulera ökningen av produktionen finns lagen om elcertifikat. Systemet med elcertifikatsavgift började tillämpas 2003 och ska pågå till 2035. Elhandelsföretagen är skyldiga att köpa in elcertifikat motsvarande sina kunders förbrukning. Företaget bestämmer dock självt vilken elcertifikatsavgift som ska tas ut av sina kunder. För rörliga elprisavtal förekommer det att elcertifikatsavgiften särredovisas.

Fakturaavgift
Sedan den 1 juni 2014 elhandels- och elnätsföretag inte kräva fakturaavgift eller avgift för fakturaunderlag. Fakturan ska vara tydlig och innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella elpriser som fakturan grundas på.