Logo

Utebliven faktura

Trots att de allmänna avtalsvillkoren, EL 2012 K och NÄT 2012 K, säger att avläsning ska göras varje månad och debitering normalt ska ske med högst tre månaders intervall, betyder inte det att du är betalningsbefriad om så inte har skett. Företaget har som huvudprincip rätt att debitera dig för el som har förbrukats så länge kravet inte är preskriberat.

Preskriptionstiden är för krav mot konsument enligt lag tre år. Om avtalad fakturering helt uteblivit för en viss period, och detta beror på omständigheter som ligger inom företagets kontroll får företaget dock inte kräva betalning för fordringar som är äldre än tolv månader.

Avbetalning 
Om du har fått en försenad faktura efter avläsning har du, efter begäran, normalt rätt till en kostnadsfri avbetalningsplan. Antalet avbetalningar ska stå i relation till den tid förseningen har varat.

Priset 
Debiteringen ska ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats under den tid fakturan omfattar. Det innebär att fakturan, särskilt om den avser flera månader, kan innehålla en specifikation över poster med ändrade priser. Detta blir mest uppenbart för dig som haft ett tillsvidarepris eller ett rörligt pris under perioden.

Viss kompensation
Om debitering skett efter beräknad förbrukning mer än åtta månader har du rätt till en reducering med 15% av skillnaden mellan vad som faktiskt respektive preliminärt debiterats, samt att en kostnads- och räntefri avbetalningsplan där antalet delbetalningar står i relation till den tid den preliminra debiteringen har pågått.

Du har också rätt till kostnads- och räntefri avbetalningsplan om företaget har debiterat efter beräknad förbrukning utan att ha haft rätt att göra så enligt avtalet.

Kundgaranti eller Kundlöfte
Vissa företag har infört så kallade kundgarantier eller kundlöften som ger kunden ett bättre skydd än vad som enligt lagar och andra regler gäller. Kundgarantin är ett frivilligt åtagande och åtagandet kan därför variera mellan företagen. Oftast säger kundgarantin att företaget tillämpar en kortare preskriptionstid än lagens tre år. Ibland avser garantin även en ersättning när ditt klagomål inte behandlats inom rimlig tid.

Kundgarantin eller kundlöftet är vanligtvis förknippade med vissa villkor eller med att vissa förutsättningar är uppfyllda. Om du har fått en faktura som inte innehåller någon kompensation i form av kundgaranti eller kundlöfte trots att du vet att företaget har utformat en sådan ska du vända dig till företaget. Det är sedan företaget som har att visa varför du eventuellt inte skulle omfattas av denna.