Logo

Förbrukning

article image

Kontroll av elförbrukning
Följ upp din elförbrukning. Mätvärdesregistrering görs av ditt elnätsföretag vid varje månadsskifte. Du kan få en tätare kontroll av din förbrukning genom att själv läsa av oftare. Då ser du relativt snabbt om det har hänt något med värmesystemet i ditt hus, exempelvis att elpatronen i värmepumpen går mer än vad den behöver eller att en elradiator står på i onödan i ett uthus.

Om du vill ha hjälp med att se över din elförbrukning eller diskutera alternativa uppvärmningsformer så kan du kontakta den kommunala energi- och klimatrådgivaren i kommunen där du bor.

I en lägenhet är ofta förbrukningen av hushållsel 2.000 - 4.000 kWh/år. Variationen är dock stor och beror bland annat på hur många som bor i lägenheten, de boendes energivanor och antal elektriska apparater. Enligt statistik från Energimyndigheten är förbrukningen av hushållsel i småhus i genomsnitt 6.700 kWh/år.

Vill du jämföra din förbrukning med någon annans bör års- eller dygnsförbrukningen jämföras. Har du använt någonting som drar mycket ström under avläsningsperioden leder detta till en högre förbrukning. Exempel på detta är elvärmt golv i badrummet, en elvärmd handdukstork eller en dator som kontinuerligt är påslagen.

Förbrukningen av hushållsel för en liten lägenhet är ofta mindre än 10 kWh/dygn. För en större lägenhet eller småhus, kan hushållselen uppgå till mer än 20 kWh/dygn. Elvärmda småhus har vintertid ofta en förbrukning på cirka 100 - 150 kWh/dygn eller mer. Du får en god kontroll på förbrukningen om du regelbundet läser av mätaren, till exempel en gång i veckan eller varje dygn.

Olika apparaters elförbrukning
Du kan själv räkna ut hur mycket en apparat förbrukar i el. För att göra detta måste du först veta vilken effekt apparaten har. Effekten uttrycks i watt (W). 1.000 watt är detsamma som 1 kilowatt (kW). Används en apparat med effekten 1 kW under 1 timmes tid så är elförbrukningen 1 kilowattimme (1 kWh).

Om kylen eller frysen i ditt hushåll är gammal så är det ofta den som förbrukar mest el i ditt hushåll. Den kan till och med förbruka mer än dubbelt så mycket som en ny kyl/frys.

Exempel på standby-el 
Teven, musikanläggningen och datorn står ofta i standbyposition.

För några år sedan uppskattades denna standby-förbrukning i Sverige till i genomsnitt 400 kilowattimmar om året per hushåll. Denna mer eller mindre onödiga elförbrukning kan alltså kosta ett hushåll ganska stora summor per år. Undersökningar visar även att upp till 10 % av hushållens totala elförbrukning går till apparater i standby-läge.

Provning av elmätare 
Har du kontrollerat din elförbrukning, och misstänker något fel i mätningen av din elförbrukning, så kan du kontakta ditt elnätsföretag för eventuell provning av mätaren. Det är dock mycket ovanligt att en elmätare mäter fel.

Om du begär en provning och testet visar att mätaren är godkänd får du som beställare stå för kostnaderna för provningen.

Energiråd
Energirådgivning bedrivs idag av bland annat kommunala energi- och klimatrådgivare, energiföretag och privata energikonsulter. 

Den kommunala energi- och klimatrådgivningens främsta uppgift är att ge oberoende råd till konsumenter i energifrågor. Rådgivningen är kostnadsfri. Du når din kommunala energi- och klimatrådgivare genom kommunens växel.

Du kan även få råd och tips genom att vända dig till Energimyndigheten, som har information på sin webbplats.

Energiföretagen har ofta energispartips på sina webbplatser. En del företag har också energirådgivare som kan ge råd och tips om energibesparing.

Energispartips från Energimyndigheten

Energirådgivningen bedriver rådgivning i 27 st Stockholmskommuner. Har du frågor kring energibesparing och energiförbrukning, och inte bor i någon av dessa kommuner, så ska du vända dig till din egen kommuns rådgivning. Använd dig av länken nedan - Kommunala energi- och klimatrådgivare - för att hitta rådgivaren i din hemkommun.

Kommunala energi- och klimatrådgivare

Energikalkylen

Energideklaration
Som ett led i arbetet med att minska energianvändningen i byggnader finns en lag om att ägare till byggnader ska deklarera energianvändning och inomhusmiljö för sina hus. Läs mer om vad som gäller för just ditt hus på Energirådgivningens webbplats eller på webbplatsen Om boende.