Logo

2017-00991

K begärde kreditering av gasnätsföretagets fakturor och att gasledningen kopplades bort kostnadsfritt. I samband med inflyttning i hus ändrade K uppvärmningsform från gaspanna till värmepump och informerade gasnätsföretaget om att K inte ville använda gas för uppvärmning samt bad om bortkoppling av gasledningen. Gasnätsföretaget krävde ersättning med ett större engångsbelopp för bortkopplingen, alternativt avstängning av gasleveransen mot ett engångsbelopp samt en årlig avgift. K hävdade att avtal inte ingåtts med gasnätsföretaget och att gasnätsföretagets fakturor därför hade bestridits.

Gasnätsföretaget motsatte sig kundens begäran och hävdade att den tidigare ägaren hade haft gasnäts- och gashandelsavtal samt att K efter tillträdet hade fortsatt använda gas för uppvärmning. Det saknades skriftliga avtal om gasanslutning och leverans av gas. För den fysiska anslutningen till gasnätet åberopade gasnätsföretaget en nyttjanderätt i fastigheten till följd av avtalet med den tidigare fastighetsägaren. Gasnätsföretaget hade anvisat ett gashandelsföretag eftersom det saknades ett giltigt gashandelsavtal. K hade använt gas och fick anses bunden av det anvisade gashandelsföretagets villkor. Gasnätsföretaget åberopade de allmänna avtalsvillkorens regler om kostnader för flytt och ändring av, respektive att avlägsna eller försegla, gasnätsföretagets gasanläggning.

Nämnden konstaterade att gasförbrukare som har saknat leveransavtal och inte har anvisats ett gashandelsföretag ska, enligt naturgaslagen, betala till ett gashandelsföretag som anvisas av gasnätsföretaget och enligt de villkor som det anvisade gashandelsföretaget tillämpar. Det var ostridigt att avtal inte ingåtts. K skulle därför betala för förbrukad gas. Gasnätsföretaget hade inte bevisat att det hade avtalsenlig rätt till begärda kostnader för bortkoppling respektive avstängning. Däremot hade gasnätsföretaget rätt att, enligt allmänna rättsprinciper, ta betalt för arbetet med att ta bort gasledningen. Gasnätsföretaget rekommenderades att kostnadsfritt sluta leverera gas till K.

Beslut: Delvis bifall