Logo

2010-2003

K yrkade prisavdrag p.g.a. felaktig debitering. Den årliga gasfakturan innebar en höjning, jämfört med föregående år, med nästan 50 %. Höjningen var inte aviserad och faktureringen var retroaktiv.

Gasföretaget motsatte sig yrkandet och invände att höjningen hade aviserats i dagspress i rätt tid, i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren. Den årliga faktureringen innebär att faktureringen sker retroaktivt med hänsyn tagen till eventuella prisjusteringar under perioden. Höjningen var nödvändig för att undvika att verksamheten gick med förlust.

Nämnden konstaterade att gasföretaget får ändra gällande priser och att kunden ska underrättas om ändringen minst 15 dagar innan ikraftträdandet. Underrättelsen kan ske genom annons i dagspress eller på annat lämpligt sätt. Företaget ansågs ha uppfyllt kraven i avtalsvillkoren för en prisändring och det fanns inget i ärendet som tydde på att villkoret som sådant skulle betraktas som oskäligt.

Beslut: Avslag