Logo

Anslutningsregler för naturgasnät

Energimarknadsinspektionen (Ei) har synat anslutningsreglerna för naturgasnät. Ei har utrett om det behövs nya regler kring anslutning av kunder till naturgasnätet. Nu är utredningen klar och den 7 november överlämnades rapporten ” Vem ska ansluta naturgaskunder?” till regeringen.

Ei har utrett om det behövs ny lagstiftning kring anslutning till naturgasnäten, men kommit fram till att dagens system fungerar bra och att det inte behövs någon ny reglering.

Frågan har sin bakgrund i att distributionen av naturgas, till skillnad från elnätsverksamheten, inte bedrivs som ett legalt monopol. Det innebär att det skulle kunna uppstå en konkurrenssituation mellan olika nät, till exempel om många större kunder väljer att ansluta sig direkt till transmissionsnätet istället för till distributionsnätet i de områden där det finns både transmissionsnät och distributionsnät.

Små risker att tillåta direktanslutning
Ei:s utredning visar att möjligheten för kunder att ansluta sig till transmissionsnätet i stället för till ett distributionsnät i praktiken inte fått några betydande negativa effekter. Det har inte byggts några parallella gasnät och det är få kunder som gjort direktanslutningar till transmissionsnätet av andra skäl än att det saknades närliggande distributionsledningar eller att anslutningen krävde ett särskilt tryck.

Föreslår inga åtgärder
Ei anser att dagens system fungera bra och att en begränsning av anslutningsmöjligheterna skulle kunna leda till försämringar både för vissa kunder och för naturgassystemet som helhet. Ei föreslår därför inga åtgärder eller regeländringar.

Källa: Energimarknadsinspektionen