Logo

Skärpta regler för energifakturor

Sedan den 1 juni 2014 får elnäts- och elhandelsföretagen/gasnäts-och gashandelsföretagen/fjärrvärmeföretagen inte ha avtal med avgift för att tillhandahålla fakturor och faktureringsinformation om energianvändningen. Förbudet mot fakturaavgift gäller oavsett faktureringsform t.ex. pappersfaktura, autogiro eller e-faktura.

Fakturan från elhandels- och gashandelsföretaget ska vara tydlig och innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella elpriser/gaspriser som fakturan grundas på. Fakturering ska ske åtminstone varje kvartal och erbjudas i elektronisk form. Om leveransavtalet förutsätter att mängden överförd el/gas mäts per timme, får informationen göras tillgänglig via elhandelsföretagets/gashandelsföretagets webbplats. Fakturan ska då hänvisa till att informationen finns.

Elhandelsföretagets debitering av kunderna ska avse uppmätta mängder och elhandelsföretaget får inte använda sig av system med förskottsbetalning. Debiteringen måste ske i efterhand och grundas på den uppmätta mängden levererad el. Summan ska vara beräknad på hur mycket el som har förbrukats. Om elhandelsföretaget inte har fått tillgång till mätvärden, får debiteringen grundas på uppskattad förbrukning.

Om elnätsföretaget tillämpar ett system med förskottsbetalning ska detta vara skäligt.

Gashandelsföretagets debitering av kunderna ska avse uppmätta mängder om gashandelsföretaget har tillgång till mätvärden. Om gashandelsföretaget/gasnätsföretaget tillämpar ett system med förskottsbetalning ska detta vara skäligt och grundat på den förväntade förbrukningen. Gashandelsföretaget får som huvudregel inte använda sig av system med förskottsbetalning eller schablondebitering. För vissa kategorier av kunder med mycket liten förbrukning får gashandelsföretaget inte tillgång till några mätvärden. I dessa fall får debiteringen ske efter schablon. Även om kunden har ett system som kräver självavläsning och rapportering, ska debiteringen som utgångspunkt ske i efterhand och grundas på den rapporterade förbrukningen. Om kunden har underlåtit att rapportera mätvärden i rätt tid får dock debiteringen grundas på en uppskattning av förbrukningen. Samma sak gäller om mätvärden i ett fjärravläst system saknas på grund av tekniska problem. En avstämning får då ske i kommande faktura när korrekta mätvärden inrapporterats.

Om leveransavtalet förutsätter att mängden överförd el/gas mäts per timme, får informationen göras tillgänglig via elhandelsföretagets/gashandelsföretagets webbplats. Fakturan ska då hänvisa till att informationen finns.

I de allmänna avtalsvillkoren för el respektive gas anges mer detaljerade bestämmelser om fakturering.

Från den 1 januari 2015 gäller att fjärrvärmeföretag är skyldiga att mäta mängden överförd värmeenergi oftare. Debiteringen ska avse uppmätta mängder och äga rum åtminstone fyra gånger per år, om inte kunden och fjärrvärmeföretaget avtalat annat.