Logo

Klaga i ett handels- eller nätärende

Ompröva i företaget
Om du anser att du inte fått den rättelse eller kompensation som du har rätt till kan du kontakta den som är ansvarig för klagomålshantering eller företagets kundombudsman om sådan finns. För att underlätta en prövning av ditt ärende kan du sända in dokumentation om vad som hänt tidigare. Exempelvis fakturor, brevväxling eller e-postmeddelanden.

Tänk på att det ibland är viktigt att du kan styrka att du kontaktat företaget inom rätt tid. Det gäller till exempel när du vill ångra ett avtal eller inte vill betala en faktura som du anser är felaktig. Ett tips kan då vara att du sänder e-post med läskvitto eller ett rekommenderat brev. Du kan även be företaget bekräfta att det mottagit meddelandet. 

Prövning utanför företaget
Om ditt klagomål inte har resulterat i rättelse kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Prövningen är avgiftsfri. Nämnden har värdegränser för att pröva tvister. Den är för närvarande 2.000 kronor, men om tvisten är principiellt intressant eller om det finns andra särskilda skäl kan tvist som rör mindre belopp ändå prövas.  ARN:s beslut är rekommendationer om hur tvister bör lösas, men dessa följs så gott som alltid av energiföretagen. 

Anmälan till ARN måste göras inom sex månader från det att företaget helt eller delvis avvisat dina anspråk. Förfarandet är skriftligt. Nämnden gör ingen egen utredning, utan prövar tvisten på de uppgifter som parterna presenterar. Anmälningsblanketter till ARN och mer information hittar du på ARN:s webbplats www.arn.se. Du kan även anmäla ditt ärende via ett webbofmulär på ARN:s webbplats.

Domstol
Innan prövning i domstol kan du behöva anlita ett juridiskt ombud som kan bedöma din möjlighet att få rätt i tvisten. I hemförsäkringen brukar det ingå ett rättsskydd som kan täcka vissa kostnader. Kontakta ditt försäkringsbolag för närmare besked.

Allmän domstol (tingsrätt)
Det är domstol som i sista hand kan avgöra en tvist. Hos tingsrätten kan du få upplysningar och råd om ditt ärende kan handläggas genom ett förenklat förfarande – då kan processen bli billigare för dig. Tingsrätternas kontaktuppgifter finns på www.domstol.se.

Konsumentverket/KO
Konsumentombudsmannen (KO) kan biträda enskilda konsumenter i domstol om frågan är av principiellt intresse. Mer inomformation finns på www.konsumentverket.se. Adress: Konsumentverket, Box 48, 65102 Karlstad. Telefon 0771-42 33 00.

Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet för gasnätsföretagen. Nätavgifter prövas av inspektionen årligen i en gemensam kontroll. Mer information finns på www.energimarknadsinspektionen.se . Adress: Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 03 Eskilstuna. Telefon 016- 16 27 00, fax 016-16 27 01.

Viktiga tidsfrister
Kom ihåg att du inte kan dröja för länge med att framföra ditt klagomål! Som allmän regel gäller att du måste reklamera (klaga) inom skälig tid från det att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Dröjer du för länge riskerar du att inte få rättelse trots att du kanske hade rätt i sakfrågan. Efter det att företaget fattat beslut i ärendet måste du skicka in ansökan om prövning i ARN inom sex månader. Den absoluta bortre tidsgränsen för möjlighet att klaga är preskriptionsfristen. En konsuments fordran mot en näringsidkare preskriberas efter 10 år. 

Vägledning
Vi på Konsumenternas Energimarknadsbyrå kan ge dig vägledning om hur du kan gå vidare när du har en tvist med ett företag och vill få ditt ärende prövat.