Logo

Ångerrätt

Ett gasavtal kan träffas på olika sätt, muntligt eller skriftligt, över telefon, internet eller på plats. Om avtalet har ingåtts på distans gäller Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och därmed blir reglerna om ångerrätt tillämpliga.

Vad menas med att avtalet har ingåtts på distans
Lagen gäller då du handlar på postorder, från tv-shop, via internet eller av en telefonförsäljare.

Avtal utanför affärslokaler
Lagen gäller då du handlar av en säljare som befinner sig utanför sina affärslokaler. Med affärslokaler menas fasta eller rörliga lokaler som säljaren använder permanent eller säsongsvis i sin affärsverksamhet. Avtal utanför affärslokaler är till exempel köp vid hemförsäljning, home-parties och försäljning i gallerior och på gatan.

Ångerrätt
I Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns en bestämmelse om ångerrätt. I korthet innebär ångerrätten att du har rätt att ångra dig inom den så kallade ångerfristen. Du behöver inte uppge något skäl till varför du ångrar dig.

Ångerfristen
Ångerfristen kallas den tidsfrist inom vilken du måste meddela företaget att du har ångrat dig. Ångerfristen är 14 dagar.

Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås. Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information om huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det.

Vid avtal som ingås på distans ska information om ångerrätten ges på ett klart och begripligt på ett sätt som är anpassat till det medel för distanskommunikation som används. Ingås avtalet på näringsidkarens webbplats ska konsumenten särskilt uppmärksammas på innehållet i information om ångerrätten.

I fråga om avtal utanför affärslokaler ska informationen om ångerrätt ges klart och begripligt i en handling, eller om konsumenten samtycker till det, en annan läsbar och varaktig form som är tillgängligt för konsumenten.

Ångerfristen börjar aldrig löpa förrän konsumenten har fått föreskriven ångerrättsinformation på föreskrivet sätt. Rätten att ångra sig upphör dock senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om information hade getts på rätt sätt.

Det finns inget krav på hur du ska meddela företaget att du ångrar dig men ett skriftligt meddelande är alltid att föredra med tanke på bevisvärdet i efterhand, om tvist uppstår.

Vad händer om jag ångrar mig
Om du ångrar dig inom ångerfristen ska bytet inte genomföras. Om du utövar din ångerrätt, ska du ersätta näringsidkaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt för gasen där leveransen påbörjats innan du utövade ångerrätten, allt under förutsättning att du uttryckligen har begärt att leverans skulle påbörjas under ångerfristen och näringsidkaren har gett dig föreskriven ångerrättsinformation på föreskrivet sätt.