Logo

Mätning och fakturering

Mätning
Gasmätaren visar din verkliga förbrukning. Det är ditt gasnätsföretag som ansvarar för att mäta förbrukningen. Det är mycket viktigt att mätningen blir rätt eftersom den är underlag för debitering av kostnad på din faktura från såväl nät- som gashandelsföretaget. 

Det finns regler i naturgaslagen, föreskrifter och allmänna avtalsvillkor om hur mätning av förbrukning ska ske och vad som gäller om det inte fungerar som det ska. 
För spiskunder finns inget krav på individuell mätning av förbrukningen, istället betalar kunden oftast en fast årlig avgift till gasnäts- respektive gashandelsföretaget. 

Avläsning
Kundens naturgasmätare ska avläsas minst en gång om året samt vid byte av mätare. Avläsning ska också ske vid byte av gashandlare och då gasabonnemanget avslutas/påbörjas. Om avläsning inte kan ske på bytesdagen eller dagen för avslut/påbörjande, ska den ske inom fem vardagar före eller efter den dagen. 

Naturgasmätaren
Det är ditt gasnätsföretag som äger mätaren och ansvarar för att mätningen fungerar som den ska. Gasnätföretagens mätare är kontrollerade i förväg. Du har som kund möjlighet att begära provning av mätaren om du misstänker att den går fel. Om provningen visar att mätaren är godkänd får du betala en självkostnad för provningen. Gasnätsföretaget ska i förväg informera om beräknad kostnad för provningen.

Fakturering
Sedan den 1 juni 2014 får gasnäts- och gashandelsföretagen inte kräva fakturaavgift eller avgift för fakturaunderlag. Fakturan ska vara tydlig och innehålla information om förbrukning och de aktuella gaspriser som fakturan grundas på.
Eftersom det inte krävs att varje faktura baseras på uppmätt gasförbrukning kommer du at få såväl preliminärt beräknade fakturor som avstämda fakturor efter avläsning.

Preliminär fakturering
Vid preliminär debitering debiteras du en uppskattad förbrukning. Den uppskattade förbrukningen motsvarar normalt din verkliga förbrukning sen tidigare. Även andra omständigheter än tidigare faktisk förbrukning kan ligga till grund för debiteringen, exempelvis förändringar i anläggningen som kan komma att påverka förbrukningen uppåt eller nedåt, till exempel ändrat uppvärmningssätt. Sådana förändringar ska du själv meddela till nätföretaget som i sin tur rapporterar vidare en ny beräknad förbrukning till din gashandlare. 

Priset
Debiteringen ska ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats under den tid fakturan omfattar. Det innebär att fakturan kan innehålla en specifikation över poster med ändrade priser. Detta blir mest uppenbart för dig som haft ett rörligt pris under perioden. 

Försenad avläsning
Trots att de allmänna avtalsvillkoren säger att avläsning ska göras årligen, betyder inte det att du är betalningsbefriad om så inte har skett. Företaget har som huvudprincip rätt att efterdebitera dig för gas som har förbrukats så länge kravet inte är preskriberat. Preskriptionstiden är för krav mot konsument enligt lag tre år och räknas från det att du mottog kravet.

Om den uteblivna faktureringen berott på omständigheter inom gasnäts- eller gashandelsföreatgets kontroll gäller dock, enligt allmänna avtalsvillkor, att företaget inte får kräva betalt för fordringar som är äldre än tolv månader. Se även avsnittet om God tro nedan.

God tro
Huvudprincipen är att gasföretaget kan kräva dig på kostnader för all förbrukning som skett så länge kravet inte är preskriberat. Detta framgår av beslut i domstol och i Allmänna Reklamationsnämnden. Undantag gäller dock för en redan slutbetald period. Om du redan fått en faktura efter avläsning eller en slutfaktura, eller en faktura som med fog kan ha uppfattats som en sådan, för en viss period är det inte möjligt för företaget att kräva betalning på nytt för samma tidsperiod. Förutsättningen är att du har varit i god tro när du betalt den tidigare fakturan.

Slutfaktura efter avläsning
Om avtalsförhållandet upphör ska en slutfaktura skapas. Det avser till exempel situationer som att du flyttar från din bostad eller att du byter gashandlare. I situationen då avtalsförhållandet upphör har nätföretaget en skyldighet att se till att avläsning av mätaren sker.

Du ska få en slutfaktura inom sex veckor. Om avläsningen visar på ett tillgodo för kunden ska reglering ske inom skälig tid. Du har ingen automatisk rätt till dröjsmålsränta utan detta är något du vid försenad reglering i så fall särskilt måste kräva.

Kundgaranti eller Kundlöfte
Vissa företag har infört så kallade kundgarantier eller kundlöften som ger kunden ett bättre skydd än vad som gäller enligt lagar och andra regler. Kundgarantin är ett frivilligt åtagande och åtagandet kan därför variera mellan företagen. Oftast säger kundgarantin att företaget tillämpar en kortare preskriptionstid än lagens tre år. Ibland avser garantin även en ersättning när ditt klagomål inte behandlats inom rimlig tid.Kundgarantin eller kundlöftet är vanligtvis förknippade med vissa villkor eller med att vissa förutsättningar är uppfyllda. Om du har fått en faktura som inte innehåller någon kompensation i form av kundgaranti eller kundlöfte trots att du vet att företaget har utformat en sådan ska du vända dig till företaget. Det är sedan företaget som har att visa varför du eventuellt inte skulle omfattas av denna.