Logo

Fakturering

Gasnätsföretaget är skyldigt att avläsa mätarenen gång om året. Andra tillfällen då nätföretaget har en skyldighet att se till att mätaren läses av är då kundförhållandet upphör, exempelvis vid flyttning samt vid byte av mätare. Däremellan får du preliminärt beräknade fakturor.

Fakturaavgift
I avtal som ingås från och med den 1 juni 2014 får gasnäts- och gashandelsföretagen inte kräva fakturaavgift eller avgift för fakturaunderlag. Fakturan ska vara tydlig och innehålla information om förbrukning och de aktuella gaspriser som fakturan grundas på.

Preliminär fakturering
Vid preliminär debitering debiteras du en uppskattad förbrukning. Den uppskattade förbrukningen motsvarar normalt din verkliga förbrukning sen tidigare. Även andra omständigheter än tidigare faktisk förbrukning kan ligga till grund för debiteringen, exempelvis förändringar i anläggningen som kan komma att påverka förbrukningen uppåt eller nedåt, till exempel ändrat uppvärmningssätt. Sådana förändringar ska du själv meddela till nätföretaget som i sin tur rapporterar vidare en ny beräknad förbrukning till din gashandlare. 

Försenad avläsning
Trots att de allmänna avtalsvillkoren säger att avläsning ska göras årligen, betyder inte det att du är betalningsbefriad om så inte har skett. Företaget har som huvudprincip rätt att efterdebitera dig för gas som har förbrukats så länge kravet inte är preskriberat. Preskriptionstiden är för krav mot konsument enligt lag tre år.

Priset 
Debiteringen ska ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats under den tid fakturan omfattar. Det innebär att fakturan kan, särskilt om den avser en längre period än ett år, innehålla en specifikation över poster med ändrade priser. Detta blir mest uppenbart för dig som haft ett tillsvidarepris eller ett rörligt pris under perioden. 

Kundgaranti eller Kundlöfte
Vissa företag har infört så kallade kundgarantier eller kundlöften som ger kunden ett bättre skydd än vad som enligt lagar och andra regler gäller. Kundgarantin är ett frivilligt åtagande och åtagandet kan därför variera mellan företagen. Oftast säger kundgarantin att företaget tillämpar en kortare preskriptionstid än lagens tre år. Ibland avser garantin även en ersättning när ditt klagomål inte behandlats inom rimlig tid.Kundgarantin eller kundlöftet är vanligtvis förknippade med vissa villkor eller med att vissa förutsättningar är uppfyllda. Om du har fått en faktura som inte innehåller någon kompensation i form av kundgaranti eller kundlöfte trots att du vet att företaget har utformat en sådan ska du vända dig till företaget. Det är sedan företaget som har att visa varför du eventuellt inte skulle omfattas av denna.

Slutfaktura efter avläsning
Om avtalsförhållandet upphör ska en slutfaktura skapas. Det avser till exempel situationer som att du flyttar från din bostad eller att du byter gashandlare. I situationen då avtalsförhållandet upphör har nätföretaget en skyldighet att se till att avläsning av mätaren sker.

Du ska få en slutfaktura inom sex veckor.

Om avläsningen visar på ett tillgodo för kunden ska reglering ske inom skälig tid. Du har ingen automatisk rätt till dröjsmålsränta utan detta är något du vid försenad reglering i så fall särskilt måste kräva.

God tro
Huvudprincipen är att gasföretaget kan kräva dig på kostnader för all förbrukning som skett så länge kravet inte är preskriberat. Detta framgår av beslut i domstol och i Allmänna Reklamationsnämnden. Preskriptionstiden för privatpersoner är tre år och räknas från det att du mottog kravet. Undantag gäller dock för en redan slutbetald period. Om du redan fått en faktura efter avläsning eller en slutfaktura, eller en faktura som med fog kan ha uppfattats som en sådan, för en viss period är det inte möjligt för företaget att kräva betalning på nytt för samma tidsperiod. Förutsättningen är att du har varit i god tro när du betalt den tidigare fakturan.