Logo

Gasnätsfaktura

Innehållet i din gasnätsfaktura
Dina gasnätskostnader består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, det så kallade nätabonnemanget, och dels betalar du en rörlig överföringsavgift. Du kan välja gashandlare men inte nätägare. Om ditt handelsföretag och nätföretag ingår i samma koncern brukar kostnaderna samfaktureras. Du får då en faktura som innehåller både nät- och handelskostnader.

I annat fall får du två fakturor, en som avser nätkostnaden och en som avser handelskostnaden.

Överföringsavgiften
Överföringsavgiften betalar du för själva transporten av gasen. Priset är ett antal öre per förbrukad kilowattimme (öre/kWh) och har inget att göra med gashandelspriset. Oavsett om du valt handlare eller om denne ingår i samma koncern som nätägaren utgår överföringsavgift.

Skäliga avgifter
Reglerna i naturgaslagen slår fast att nätavgifterna ska vara skäliga. Det är Energimarknadsinspektionen som övervakar prissättningen.

Besiktningsavgift
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är gasnätföretagen skyldiga att besiktiga gasanläggningarna. En årlig kostnad tas ut för detta.

Moms
Moms utgår på den fasta abonnemangsavgiften och på den rörliga överföringsavgiften. Moms tillkommer också på besiktningsavgiften.

Fakturaavgift
Sedan juni 2014 får gasnäts- och gashandelsföretagen inte kräva fakturaavgift eller avgift för fakturaunderlag. Fakturan ska vara tydlig och innehålla information om förbrukning och de aktuella gaspriser som fakturan grundas på.