Logo

Innan en frånkoppling sker...

Innan överföringen av naturgas avbryts har företaget en skyldighet att följa ett viss handläggningsförfarande som framgår av naturgaslagen.

Betalningsdröjsmål
Om avtalsbrottet avser utebliven betalning skickar företaget som regel ut en betalningspåminnelse. Det finns ingen skyldighet att skicka en påminnelse utan en faktura kan gå vidare för ytterligare åtgärder ändå. Kostnaden för en betalningspåminnelse är reglerad  och är för närvarande 60 kr. 

Inkassokrav och frånkoppling
Om betalning inte sker är nästa steg att kravet överlämnas till ett inkassoföretag, alternativt att gasföretaget sänder ett inkassokrav. Kostnaden för ett inkassokrav är reglerad och är för närvarande 180 kr. Om det handlar om ett väsentligt avtalsbrott kommer en underrättelse med uppmaning om rättelse att skickas till dig. Du ska därefter ha ”skälig tid” på dig att betala. ”Skälig tid” är i detta sammanhang en tid inte understigande 14 dagar. Kostnaden för underrättelsen med begäran om rättelse är inte exakt bestämd men brukar vara omkring 150 kr. 

Delgivning
Om avtalsbrottet handlar om utebliven betalning och betalning inte sker inom betalningsfristen ska ytterligare en åtgärd ske innan frånkoppling får ske enligt ellagen. Tillsammans med delgivningen ska kunden få ytterligare en underrättelse. Denna ska tala om att betalning ska ske inom tre veckor från delgivningen och att utebliven betalning kan leda till att överföringen av gas avbryts. Om delgivningen består av ett brev med delgivningskvitto bör du återsända kvittot snarast för att undvika att företaget i annat fall anlitar en delgivningsman. Kostnaden för delgivning genom brev med delgivningskvitto varierar och är cirka 200 kronor, och för en delgivningsman cirka 1.000 kr. Samtidigt som delgivningen skickas till dig är företaget skyldigt att meddela förhållandet till socialkontoret i den kommun där gasanläggningen finns. Även den kostnaden är du skyldig att betala. Kostnaden varierar men det brukar röra sig om cirka 100kr. Om betalning inte sker, och socialnämnden inte heller tar på sig betalningsansvaret, avbryts överföringen. Frånkopplingskostnaden, liksom kostnaden för tillkoppling, måste du stå för, för närvarande cirka 1.200 kr. Det finns inte några bestämmelser som reglerar hur länge företaget kan avvakta att avbryta överföringen från det att treveckorsfristen har löpt ut. Rekommendationen är att det sker inom så kort tid som möjligt. Har det gått längre tid än sex månader bör hela förfarandet göras om. Har det gått kortare tid än så bör i alla fall kunden underrättas ännu en gång innan frånkoppling sker. 

Delbetalning
Om du har en skuld till ditt gasföretag som är så stor att utebliven betalning skulle ses som ett väsentligt avtalsbrott, kan en större delbetalning ibland göra att överföringen inte längre får avbrytas. Den resterande skulden får då krävas in utan frånkoppling. 

Annat avtalsbrott än utebliven betalning 
Om avtalsbrottet gäller annat avtalsbrott än betalningsdröjsmål är företaget inte skyldig att delge dig. Du ska dock få en underrättelse med uppmaning att vidta rättelse inom skälig tid och samtidigt meddelas om att avstängning kan komma att ske. Vad som är skälig tid i detta sammanhang får avgöras från fall till fall.