Logo

Konsumenträtt

Bestämmelser om elektriska anläggningar, om elhandel och om elsäkerhet kan man hitta på olika ställen. De mest centrala i konsumentsammanhang är Ellagen och de allmänna avtalsvillkoren El 2012 K och Nät 2012 K. Man kan också finna viss vägledning och praxis i domstolsavgöranden och beslut i Allmänna Reklamationsnämnden.

Andra lagar och bestämmelser som reglerar elfrågor är bland annat lagen om elberedskap, förordning om elektriska starkströmsanläggningar, förordning om mätning och beräkning och rapportering om överförd el.

Det finns även allmän konsumentlagstiftning som gäller på elmarknaden, bland annat marknadsförings- och prisinformationslagen samt avtalsvillkorslagen. Även reglerna i preskriptionslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller på elmarknaden.

Behöver du råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden kan du vända dig till oss. Du kan också kontakta din kommunala konsumentvägledare.

Handlar ditt ärende mer om vilka åtgärder du kan vidta för att minska din förbrukning kan du kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun.

Om du har för avsikt att pröva ditt ärende kan du som konsument vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller till Allmän Domstol. För att kunna pröva ett ärende i Allmänna Reklamationsnämnden bör det yrkade beloppet överstiga 2.000 kr. ARN kan pröva tvister om mindre belopp om en tvist är av principiellt intresse eller om det finns andra särskilda skäl. Ärendet ska ha kommit in till Allmänna Reklamationsnämnden senast sex månader från det att företaget senast gav dig besked i frågan. Prövningen är skriftlig och avgiftsfri.

I ärenden som rör pris och villkor för nyanslutning av el kan du begära prövning vid Energimarknadsinspektionen.