Logo

Ellagen

article image

De grundläggande bestämmelserna på elområdet finns i Ellagen (1997:857). Bestämmelserna bygger på den gamla ellagen som tillkom 1902.

De stora tekniska och strukturella förändringar som har skett inom elförsörjningen sedan lagens tillkomst skapade tillämpningsproblem vilket bidrog till den nya Ellagens tillkomst. Den nya lagen reglerar bland annat verksamheter avseende produktion, överföring och användning av el.

Nuvarande lag baserar det materiella innehållet på de gamla bestämmelserna vad gäller nätkoncession, nätverksamhet och nättariffer, skyddsåtgärder och skadestånd, elsäkerhetsåtgärder, tillsyn med mera.

Regelverket för elmarknaden kompletterades med bestämmelser om konsumentskydd. Stora förändringar har skett inom elförsörjningen under de senaste åren, både i Sverige och utomlands.

Riksdagen beslutade hösten 1995 att konkurrensutsätta elmarknaden vad gäller handeln med el. Syftet var att bland annat att öka valfriheten för elanvändarna och skapa förutsättningar för en ökad pris- och kostnadspress inom elförsörjningen.

Efter den nya lagens tillkomst har ett flertal förändringar gjorts, många till syfte att stärka den enskilde konsumentens ställning på marknaden.