Logo

Klagoguide

Om du är missnöjd med något ska du alltid börja med att kontakta företagets kundservice. Om du fortfarande inte är nöjd kan du kontakta företagets kundombudsman eller kundvårdsgrupp, om företaget har en sådan. Därefter kan du ofta gå vidare till en nämnd utanför energiföretaget.

1. Kontakta kundservice

Ta först reda på att det inte handlar om ett missförstånd och vad företaget spontant svarar på frågor du har om ditt ärende. Det underlättar att ha skriftlig dokumentation i en tvist, så se till att spara all kommunikation.

För att visa att ett meddelande från dig skickats i ditt ärende kan det vara bra att du sänder e-post med läskvitto eller ett rekommenderat brev. Du kan även be företaget bekräfta att det mottagit ett meddelande du skickat.

Tänk på att du senare till exempel kan behöva styrka att du kontaktat företaget inom rätt tid. Det gäller till exempel när du vill ångra ett avtal eller inte vill betala en faktura som du anser är felaktig.

Om du har kontakt med företaget per telefon och företaget fattat beslut eller uttalat sig om ditt ärende muntligt kan du fråga efter ett skriftligt motiverat beslut.

2. Begär omprövning hos företaget

Många företag har en kundombudsman eller en kundvårdsgrupp som kan göra en ny prövning i ditt ärende. Då görs bedömning av någon annan än den som fattade det första beslutet hos företaget.

3. Prövning av en nämnd utanför företaget

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kan pröva de flesta tvister. Det är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar om företag har gjort en riktig bedömning eller inte. Prövningen är skriftlig och avgiftsfri. Normalt prövas endast tvister där beloppet överstiger 2000 kronor, men undantag kan göras om prövningen är principiellt intressant.

4. Domstol

Du kan även gå vidare till domstol. Tänk då på att du oftast kan använda rättsskyddet i din hemförsäkring men stäm av med ditt försäkringsbolag innan du anlitar ett ombud.

I vissa fall kan Konsumentverket driva ärenden genom Konsumentombudsmannen (KO) och ett så kallat KO-biträde. KO kan driva din tvist om den anses vara av betydelse för rättstillämpningen eller om det finns andra, särskilda skäl för det. Ett KO-biträde är kostnadsfritt.

Konsumentverket får in flera tusen ärenden varje år och vilka ärenden som väljs beror av många faktorer. Det är ett fåtal ärenden varje år som drivs av KO.

Allmän domstol (tingsrätt). Det är domstol som i sista hand kan avgöra en tvist. Hos tingsrätten kan du få upplysningar och råd om ditt ärende kan handläggas genom ett förenklat förfarande – då kan processen bli billigare för dig. Tingsrätternas kontaktuppgifter finns på http://www.domstol.se/.

Konsumentverket/KO. Konsumentombudsmannen (KO) kan biträda enskilda konsumenter i domstol om frågan är av principiellt intresse. Mer information finns på http://www.konsumentverket.se/. Adress: Konsumentverket, Box 48, 65102 Karlstad. Telefon 0771-42 33 00.

Energimarknadsbyråns rådgivning

Om du ska klaga i ett el- eller gasärende kan du kontakta Energimarknadsbyråns vägledning för att ta reda på dina rättigheter och skyldigheter. Via rådgivningen kan du också få hjälp att veta vad du kan få ersättning för. Vi kan också hjälpa dig att se om liknande ärenden har prövats eller vad du kan begära ersättning för i en prövning hos ARN.

Länk till Energimarknadsbyråns vägledning.

Viktiga tidsfrister

Kom ihåg att du inte kan dröja allt för länge med att framföra ditt missnöje. Ditt ärende måste första ha prövats av företaget innan du kan göra en anmälan till ARN. Din anmälan till ARN eller annan prövningsnämnd utanför företaget måste du skicka in inom ett år från det att du första gången klagade hos företaget.

Mer specifik information om olika typer av klagomål hittar du i menyn till vänster.