Logo

Elnätsfaktura

Dina elkostnader består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade nätkostnaden, och dels betalar du för din elförbrukning, elhandelskostnaden. Du kan välja elhandlare men inte nätägare. Om ditt elhandelsföretag och nätföretag ingår i samma koncern brukar kostnaderna samfaktureras. Du får då en faktura som innehåller både nät- och elkostnader.

I annat fall får du två fakturor, en som avser nätkostnaden och en som avser elhandelskostnaden.

Kostnaderna för elnätet innefattar både av en fast del och en rörlig del enligt följande:

  • en fast kostnad, abonnemangsavgiften
  • en rörlig kostnad, överföringsavgiften

Abonnemangsavgiften
Abonnemangsavgiften är kort beskrivet den kostnad du måste betala för att få tillgång till elnätet. Storleken på abonnemangsavgiften är beroende av hur stor huvudsäkringen är. Vilken säkringsstorlek du väljer beror på hur mycket ström du räknar med att ta ut vid högsta belastning. Avgiften är en årskostnad och faktureras vanligtvis för de antal dagar som fakturan avser.

Överföringsavgiften
Överföringsavgiften betalar du för själva transporten av el. Priset är ett antal öre per förbrukad kilowattimme (öre/kwh) och har inget att göra med priset på elenergin. Oavsett om du valt elhandlare eller om denne ingår i samma koncern som nätägaren utgår överföringsavgift.

Skäliga avgifter
Reglerna i ellagen slår fast att nätavgifterna ska vara skäliga i förhållande till den prestation nätföretaget utför. Det är Energimarknadsinspektionen som övervakar prissättningen. Det är bara myndigheten som kan bestämma vilket företag som ska bli föremål för tillsyn. Myndigheten har ingen skyldighet att öppna fördjupad tillsyn mot ett specifikt nätföretag på begäran av en enskild konsument. 

Skillnaderna i prissättningen av nätkostnaden kan delvis förklaras med de olika förutsättningar som föreligger. Nätföretag som måste täcka stora områden med mycket vatten och berg, måste lägga ner mer pengar på investeringar och underhåll än de med mindre geografisk spridning. Mer information om nätkostnaden finns på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Ytterligare avgifter
Ytterligare tre särskilda avgifter tas ut; nätövervakningsavgift, för närvarande 3,75 kronor per år inklusive moms, elberedskapsavgift, för närvarande 56,25 kronor per år inklusive moms och elsäkerhetsavgift, för närvarande 7,50 kronor per år inklusive moms. Med sammanlagt  67,50 kronor per år bidrar du alltså till tre verksamheter som ökar tryggheten för kunderna. Avgifterna är bestämda av Riksdagen och skickas i sin helhet vidare till de tre statliga myndigheterna Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät respektive Elsäkerhetsverket. I och med att avgifterna ingår som en del av elnätsavgiften är de momsbelagda. Att det är så regleras i en förordningsförändring som började gälla den 1 januari 2008. Vanligtvis inkluderas avgifterna i den årliga abonnemangsavgiften men ibland särredovisas avgifterna på fakturan.

Moms
Moms utgår på den fasta abonnemangsavgiften och på den rörliga överföringsavgiften. Moms tillkommer också på nätövervakningsavgiften och elberedskapsavgiften.

Fakturaavgift
Sedan den 1 juni 2014 elhandels- och elnätsföretag inte kräva fakturaavgift eller avgift för fakturaunderlag. Fakturan ska vara tydlig och innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella elpriser som fakturan grundas på.