Logo

Krav och frånkoppling

Om du gör dig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott kan det leda till att elöverföringen avbryts.

Det vanligaste avtalsbrottet är utebliven betalning. Det kan också vara fråga om andra saker, till exempel att man bryter mot ett villkor som framgår av avtalet.

Innan avstängning sker måste företaget följa vissa handläggningsrutiner. Har företaget brustit i detta, eller om det inte fanns tillräckliga skäl att avbryta elöverföringen, kan du vara berättigad till skadestånd om du har lidit skada.

Om avtalsbrottet, efter en korrekt hantering från elföretaget, lett till avbruten elöverföring är du skyldig att betala för de kostnader som uppkommit i samband med åtgärden.

Om avstängning av elen kan leda till en personskada som inte är obetydlig eller till en omfattande sakskada får överföringen inte avbrytas.

Om du har en annan uppfattning än företaget i frågan, bör du så snart som möjligt skriftligen bestrida kravet. I bestridandet anger du grunden för din invändning, det vill säga varför du anser att kravet är felaktigt. Läs mer om detta under avsnittet Tvistig fordran.