Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Nätavgifter

Nätkostnaden eller nätavgiften är det du betalar för drift och underhåll av elledningarna och transport av elen till ditt hus eller lägenhet. Nätavgiften består av en fast del, abonnemangsavgift och en rörlig del, elöverföringsavgift. Abonnemangsavgiften baseras bland annat på hur stor huvudsäkring du har. Elöverföringsavgiften betalar du per överförd kilowattimme (kWh).

Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn

Eftersom elnät är en monopolverksamhet finns det bara ett elnätsföretag inom varje område som fått tillstånd, en så kallad nätkoncession. Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn för att kontrollera att elnätsföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen.

Energimarknadsinspektionen ska bland annat kontrollera att elnätsföretagen:

  • Inte tar ut för höga vinster.
  • Tar ut skäliga anslutningsavgifter.
  • Har en god leveranskvalitet.
  • Läser av kundernas elmätare enligt gällande bestämmelser.
  • Sköter kundernas byten av elhandelsföretag på ett korrekt sätt.

Avgifterna ska täcka företagens kostnader

Alla kunder betalar en avgift för att vara ansluten till nätet, nätavgift. När du ansluter en fastighet till elnätet betalar du dessutom en anslutningsavgift.

Nätavgifterna baseras på den kostnad som ditt lokala elnätsföretag har för elöverföringen. Avgifterna kan skilja mellan olika företag. Skillnaden beror på bland annat på ledningslängd, geografi och markförhållanden som är av stor betydelse för vad det kostar att driva nätet.

Andra faktorer är effektivitet och företagens avkastningskrav. Enligt Ei:s analys är det dock främst avståndet mellan varje kund som förklarar de skillnader som finns mellan olika nätföretags avgifter. Ju glesare nät desto högre blir avgiften.

Förutom kostnader för bland annat drift och underhåll ingår även de kostnader som de lokala elnätsföretagen har för att vara anslutna till region- och stamnätet. Nätföretaget har också rätt till en skälig avkastning.

Nätavgiften innehåller dessutom vissa myndighetsavgifter som elnätsägarna är skyldiga att betala. Myndighetsavgifterna bidrar till att finansiera de statliga verksamheterna för elsäkerhet och elberedskap samt Ei:s övervakning av det svenska elnätsmonopolet.

Hög elnätsavgift?

Du kan jämföra dina elnätsavgifter med andra elnätsföretag med hjälp av den sammanställning Energimarknadsinspektionen gör varje år. Med informationen kan du kontakta ditt elnätsföretag för att ställa frågor om elnätstariffen  utformning och storlek.

De runt 170 företag som äger de svenska elnäten driver dessa med ensamrätt inom sina geografiska områden. Anledningen till detta är att det skulle vara både samhällsekonomiskt och miljömässigt olämpligt att bygga parallella elnät över hela landet.

Eftersom det saknas konkurrens har Energimarknadsinspektionen (Ei) som uppgift att granska skäligheten i den nätavgift som elnätsföretaget tar ut av dig som kund. Ei kan förelägga elnätsföretagen att sänka avgifterna och återföra pengar till kunderna. Ei övervakar också att de företag som har tillstånd, så kallad nätkoncession, följer gällande lagar och regler.

Att jämföra nätavgifter

De flesta elnätsföretag tar ut avgifter som innehåller både en fast del (abonnemangsavgift) och en rörlig del (elöverföringsavgift). Den fasta delen varierar med säkringens storlek eller den abonnerade effekten. Den rörliga delen varierar med förbrukningen (öre/kWh). Fördelningen mellan den fasta och den rörliga delen varierar mellan elnätsföretagen. Några enstaka företag har valt att endast ha en helt fast del. Det finns även exempel på motsatsen.

» Domstol tyckte inte att nätavgift som bestod av 20% fast och 80% rörlig avgift var orättvis

Som småhuskund kan du påverka både den fasta och den rörliga delen av nätavgiften. Du kan sänka din fasta avgift genom att byta till en lägre säkring. Det gör att det maximala effektuttaget minskar och att du kanske inte längre kan använda elvärme, diskmaskin, tvättmaskin, dator och TV samtidigt. Istället får du sprida ut användningen.

För den majoritet av elnätskunder som har en rörlig avgift finns även en möjlighet att sänka elförbrukningen och därigenom minska den rörliga kostnaden för nätet.

Om du ska jämföra nätavgifter måste du räkna med både den fasta abonnemangsavgiften och den rörliga överföringsavgiften.

Klaga på höga nätavgifter

Ellagen anger att din elnätsavgift ska vara skälig, objektiv och icke-diskriminerande.

Du bör i första hand ta kontakt med ditt elnätsföretag för att diskutera din elnätsavgift, utformningen av tariffen eller andra frågor som rör din nätavgift.

Energimarknadsinspektionen har tillsynsansvar och kontrollerar att ellagen efterlevs. Myndigheten utgår från att ett företags avgifter är skäliga om företagets sammanlagda avgifter ligger under den gräns, intäktsram (vinst), myndigheten har beslutat om. Detta kontrolleras med jämna mellanrum. Ett elnätsbolag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll samt en ”rimlig avkastning” på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

Att avgifterna ska vara objektiva innebär att företagets samlade avgifter för en kundkategori (till exempel villor eller lägenheter) måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Ett företag får inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

Att avgifterna ska vara icke-diskriminerande innebär att ett företaget inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.

Om du upplever att ditt elnätsföretag har brister mot det som anges ovan kan du skicka in en fråga till oss via vårt kontaktformulär. Vi samlar statistik och för dialoger med företag, myndigheter och andra beslutsfattare för att föra vidare de klagomål och frågor som kommer in.

» Om elnätsavgifter på Energimarknadsinspektionens webbplats

 

Hjälp oss att bli bättre