Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Elpriser - prognos och utveckling

Prognoser kan användas för att göra välinformerade beslut när det gäller val av pristyp för elavtal, beslut som påverkar elförbrukningen eller för att budgetera för elkostnader. Nedan hittar du relevant information om elprisets utveckling både på kort och lång sikt.

Rörligt pris och börspriser på el

Det rörliga elpriset baseras normalt på ett månadsmedelvärde av spotpriset under hela månaden och fastställs således när månaden är slut. Även förbrukningen beräknas som ett medelvärde för hela månaden.

Om du har rörligt pris kan du följa elprisets utveckling för att kunna minska elanvändningen om månadsmedelvärdet riskerar att bli högt. Då slipper du oväntat höga elräkningar orsakade av ett högt medelpris som fastställs och debiteras när månaden är över. 

Observera att spotpriset endast utgör en del av det priset du debiteras, ett exempel på en annan rörlig komponent av ditt elpris är kostnader för utsläppsrätter.

» Om det rörliga prisets komponenter

Prognos för elpriset - januari 2019

Medelvärdet för alla fyra elprisområden under perioden 1/1 - 17/1 var ca 48,5 öre/kWh, i elprisområde 4 var medelpriset under perioden 49,5 öre/kWh. Elpriset har alltså varit något lägre under första delen av januari jämfört med medelpriset för december månad, som var ca 52 öre/kWh. 

Terminspriserna visar dock att marknadens bedömning är att priserna fortsätter att vara relativt höga. Terminspriserna kommande månader förväntas i dagsläget ligga i intervallet 55-60 öre/kWh för att sedan sjunka framåt sommaren. 

» Om elförbrukning och hur elkostnader normalt fördelas över året

» Om elprisområden


Prisprognoser för spotpriset på längre sikt

Årsmedelpriset för 2018 för alla elprisområden hamnade på 45,8 öre/kWh vilket var en ökning med ca 52 procent jämfört med året innan. Det är det högsta priset sedan 2010. Orsakerna till det höga elpriset var bland annat den torra sommaren som gav ett stort underskott i vattenkraftverkens vattenmagasin samtidigt som priserna för utsläppsrätter och elcertifikat steg under året.

Terminspriserna visar att marknaden i dagsläget bedömer att de årliga snittpriserna för el sjunker de närmaste tre åren, även om de generellt är högre än snittpriset under 2017 som var drygt 31 öre/kWh i medelpris. Terminspriser kan dock förändras snabbt för olika perioder, när ny information når marknadens aktörer. Det höga medelpriset under 2018 visar att elpriset påverkas av faktorer som inte går att förutse, som väder och vind. 


Större prisvariationer framöver? 

Det finns studier som visar hur elmarknaden, energisystemen och elpriset kommer att utvecklas framöver. I studierna görs ett antal antaganden som alla kan vara mer eller mindre korrekta. Några vanliga slutsatser om elpriser från scenarier för den svenska elmarknaden är att:

  • elpriser kommer att svänga mer och oftare.
    Omställningen till ett elsystem baserat på 100% förnybara energikällor kommer sannolikt innehålla en stor mängd el från icke planerbar produktion. Tidigare har höga priser sammanfallit med att elanvändningen varit stor. I framtiden, med alltmer variabel kraft, kopplas de höga priserna både till en hög elanvändning och en låg produktion. Elpriset kan bli högt i en situation med liten användning och liten produktion. I framtiden bedöms främst elproduktionen skapa en ökad utmaning för elbalansen. Pristopparna kan bli högre och dalarna lägre, vi kan även komma att se noll-priser. 

  • elpriserna ökar, lite eller mycket.
    I framtiden kan höga priser förutses uppträda vid fler tidpunkter och ha fler orsaker än idag. Tillsammans med större prisvariationer kan det innebära att kostnaderna kan bli högre för de som inte kan eller vill anpassa sig till nya förutsättningar. 

Rapporter om elmarknadens utveckling:

» Mer om elmarknadens utveckling i IVAs rapport på IVAs webbplats

» Mer om vägen till ett 100% förnybart elsystem på Energimyndighetens webbplats


Välja timprisavtal?

När elpriset varierar går det att hålla nere elkostnaderna genom att använda el när den kostar mindre och minska förbrukningen när den kostar mer.

Om du vill minska dina elkostnader genom att vara flexibel med din elanvändning behöver du ett så kallat timprisavtal. Timprisavtal innebär att priset följer Nordpools spotpris för varje timme (istället för varje månad), men du bör då vara beredd på att du på något sätt behöver styra din förbrukning i realtid. Timpriset kan variera väldigt mycket mellan timmar, dygn eller inom en månad, det innebär att du riskerar att betala mycket mer om du inte styr din förbrukning på timnivå. 

Om du en gång har haft timprisavtal kan du inte teckna rörligt elprisavtal med månadsmedelvärden utan korrigering av din "avräkning" för din förbrukning. Det beror på att när du väljer timprisavtal ändras din mätning och avräkning till en så kallad timavräkning för din förbrukning. 

» Mer om timprisavtal

Hjälp oss att bli bättre

Spotpriset är det dagliga börspriset. Det baseras på förväntad tillgång och efterfrågan av el dagen innan användning. 

Terminspriser är förväntade elpriser i framtiden. De baseras på förväntad efterfrågan och tillgång av el för aktuell period.