Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Elpriser - prognos och utveckling

Prognoser kan användas för att göra välinformerade beslut när det gäller val av pristyp för elavtal, ta beslut som påverkar elförbrukningen eller för att budgetera för elkostnader. Här hittar du relevant information om elprisets utveckling både på kort och lång sikt.

Rörligt pris och börspriser på el

Det rörliga elpriset baseras normalt på ett månadsmedelvärde av spotpriset (börspriset) under hela månaden och fastställs således när månaden är slut. Även förbrukningen beräknas som ett medelvärde för hela månaden. Det innebär att även om elpriset är högt enstaka dagar kan månadsmedelvärdet vara lågt. 

Prognos för elpriset - maj 2019

Indikationer på stabila priser under våren  
Medelvärdet för börspriset i alla fyra elprisområden under april var drygt 41 öre/kWh. Prisprognoser visar att elpriset förväntas ligga kvar på drygt 40 öre/kWh under maj. Priserna är fortfarande vara relativt höga, ca 30% högre jämfört med vad elpriserna var under samma period år 2017.

Det relativt höga elpriset beror bland annat på höga priser på utsläppsrätter. Utsläppsrätter är ett styrmedel för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser i EU. Systemet bygger på EU-gemensamma regler och omfattar alla medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein. 

Priserna hålls också uppe av ett visst underskott av vatten i vattenkraftverkens magasin. Vårfloden bidrar till att fylla vattenmagasinen varje år och har stor betydelse för tillgången till el från vattenkraftverken och därmed elprisets utveckling under året, i år förväntas en normal vårflod. 

Observera att spotpriset endast utgör en del av det priset du debiteras. Utöver börspriset för el kommer elpriset konsumenterna betalar även inkludera moms, elleverantörens påslag och kostnader för elcertifikat. Priserna för elcertifikat har sjunkit den senaste tiden och marknadsanalytiker förväntar sig att det kommer att sjunka ännu mer och vara lågt framöver. 

» Om elförbrukning och hur elkostnader normalt fördelas över året

» Om elprisområden

» Om det rörliga prisets komponenter

Prisprognoser för spotpriset på längre sikt

Prognoser visar att priset förväntas öka svagt under hösten och vintern, men osäkerheterna är stora.

Snittpriset för 2018 för alla elprisområden hamnade på 45,8 öre/kWh vilket var en ökning med ca 52 procent jämfört med året innan. Det är det högsta priset sedan 2010. Orsakerna till det höga elpriset var bland annat den torra sommaren som gav ett stort underskott i vattenkraftverkens vattenmagasin samtidigt som priserna för utsläppsrätter och elcertifikat steg under året.

Börspriset för el säljs till sjunkande snittpriser för helår de närmaste tre åren, men priserna är generellt lite högre än snittpriset under 2017 som var drygt 31 öre/kWh i medelpris. Elpriser kan dock förändras snabbt för olika perioder, när ny information når marknadens aktörer. Det höga medelpriset under 2018 visar att elpriset påverkas av faktorer som inte går att förutse, som väder och vind. 

Utöver börspriset för el kommer elpriset konsumenterna betalar även inkludera moms, elleverantörens påslag och kostnader för elcertifikat.

Större prisvariationer framöver? 

Det finns studier som visar hur elmarknaden, energisystemen och elpriset kommer att utvecklas framöver. I studierna görs ett antal antaganden som alla kan vara mer eller mindre korrekta. Några vanliga slutsatser om elpriser från scenarier för den svenska elmarknaden är att:

  • elpriser kommer att svänga mer och oftare.
    Omställningen till ett elsystem baserat på 100% förnybara energikällor kommer sannolikt innehålla en stor mängd el från icke planerbar produktion. Tidigare har höga priser sammanfallit med att elanvändningen varit stor. I framtiden, med alltmer variabel kraft, kopplas de höga priserna både till en hög elanvändning och en låg produktion. Elpriset kan bli högt i en situation med liten användning och liten produktion. I framtiden bedöms främst elproduktionen skapa en ökad utmaning för elbalansen. Pristopparna kan bli högre och dalarna lägre, vi kan även komma att se noll-priser. 

  • större prisskillnader mellan norra och södra Sverige.  Elpriserna i norra Sverige förväntas bli lägre än i södra Sverige. Det beror på att elproduktionen förväntas öka i norra Sverige samtidigt som det finns begränsningar i elnätens kapacitet att överföra elen till södra Sverige där elanvändningen är störst.  
  • möjligheten att påverka elkostnader ökar.
    I framtiden kan höga priser förutses uppträda vid fler tidpunkter och ha fler orsaker än idag. Tillsammans med större prisvariationer kan det innebära att kostnaderna kan bli högre för de som inte kan eller vill anpassa sig till nya förutsättningar. 

Rapporter om elmarknadens utveckling:

» Mer om elmarknadens utveckling i IVAs rapport på IVAs webbplats

» Mer om vägen till ett 100% förnybart elsystem på Energimyndighetens webbplats

Välja timprisavtal?

När elpriset varierar går det att hålla nere elkostnaderna genom att använda el när den kostar mindre och minska förbrukningen när den kostar mer.

Om du vill minska dina elkostnader genom att vara flexibel med din elanvändning behöver du ett så kallat timprisavtal. Timprisavtal innebär att priset följer Nordpools spotpris för varje timme (istället för varje månad), men du bör då vara beredd på att du på något sätt behöver styra din förbrukning i realtid. Timpriset kan variera väldigt mycket mellan timmar, dygn eller inom en månad, det innebär att du riskerar att betala mycket mer om du inte styr din förbrukning på timnivå. 

Om du en gång har haft timprisavtal kan du inte teckna rörligt elprisavtal med månadsmedelvärden utan korrigering av din "avräkning" för din förbrukning. Det beror på att när du väljer timprisavtal ändras din mätning och avräkning till en så kallad timavräkning för din förbrukning. 

» Mer om timprisavtal

Hjälp oss att bli bättre