Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Verksamhetsberättelse

Verksamheten 2019

Byråns kärnverksamhet är konsumentinformation och vägledning i frågor som rör el och gas. Huvudmännen för byrån är myndigheterna Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten samt branschföreningarna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige.

Under 2019 har Energimarknadsbyrån arbetat med stort fokus på utåtriktat arbete. Ett mål har varit att öka antalet besök på byråns webbplats och därigenom ge fler möjlighet att ta del av byråns vägledning och information. Arbetet har inneburit framtagning av ny och efterfrågad information om energimarknaderna. Resultatet är en kraftig ökning av antalet webbesök från 135.000 besök under 2018 till drygt 430.000 under 2019, och antalet personer som återkommer till webbplatsen har ökat markant.

I år kontaktade 2800 personer byrån för vägledning, det är en ökning med ca 1000 ärenden jämfört med år 2018. Antalet kontakter mellan byrån och de som söker vägledning är däremot fler eftersom många kontaktar byrån upprepade gånger i samma ärende. Byrån hjälper och stöttar en korrekt klagomålshantering till dess att ärendet är löst, eller tills det står klart att ärendet måste prövas av ett tvistlösande organ.

Anledningen till ökningen av antalet ärenden kan bero på två saker, det ökande antalet personer som hittar till byråns webbplats och vägledning. Men också på grund av några få företag som genererat många klagomål och problem. Under årets första kvartal gällde var tredje kontakt och mer än hälften av alla klagomål sju, och ofta relativt små, företag på elhandelsmarknaden. Det fick andelen klagomål för elhandelsområdet att öka.

Energimarknadsbyrån har utvecklat nya metoder och arbetssätt för att öka kunskapen hos företag om aktuella konsumentproblem så att åtgärder kan vidtas. I början av året skickade byrån för första gången ärenderapporter till företag som haft relativt många ärenden. Rapporter skickades därefter kvartalsvis till företag, eller med kortare intervall till de företag som aktivt arbetat med åtgärder. Byrån har också träffat företag för samtal om åtgärder och orsaker till klagomål samt regelverk och praxis.

I oktober publicerade byrån även information på sin webbplats om vilka företag som har fler klagomål än andra, informationen uppdateras varje kvartal framöver. Syftet var att ge alla möjlighet att ta del av byråns klagomålsinformation så att konsumenter kan förebygga problem.

Under året påbörjades arbetet för att byrån ska kunna ge vägledning och information om fjärrvärme. Fjärrvärme är en energimarknad med få klagomål, men det finns ett behov av opartisk information.

Antalet frågor och klagomål om gashandel och gasnät har varit få. Det är en relativt liten marknad i Sverige som fungerar väl. Kontakterna har främst gällt val och tecknande av gasavtal samt priser och bristande bytesmöjligheter i Stockholms gasnät. Genom byråns jämförelse Gaspriskollen kunde konsumenter söka information om aktuella gasavtal.

Senast uppdaterad: 2020-03-11 10:47