Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Verksamhetsberättelse

Verksamheten 2018

Byråns kärnverksamhet är konsumentinformation och vägledning i frågor som rör el och gas. Huvudmännen för byrån är myndigheterna Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten samt branschföreningarna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige.

Elmarknaden genomgår förändringar som berör konsumenter och många söker därför oberoende information. Fler och fler konsumenter hittar till Energimarknadsbyrån och besöken på byråns webbplats ökade till 135.000 under 2018, det är mer än en fördubbling sedan 2017. Under året har byrån bland annat publicerat ny information om elprisets utveckling, förköpsinformation om el och gas, energiskattens utveckling och att den numera faktureras genom elnätsfakturan.

Antalet direktkontakter till Energimarknadsbyrån ökade under 2018, från 1600 till drygt 1800 st. Av dessa var  62% klagomål, vilket visar en fortsatt svagt ökande andel ärenden som gäller klagomål. I likhet med förra året rörde majoriteten av klagomål elavtal. Problemen gällde byte av elhandelsföretag, ångerrätt, lösenavgifter och automatisk avtalsförlängning. Byrån har bidragit till att allvarliga klagomål snabbt återförts till företagen och att de, i många fall, kunnat lösas direkt mellan konsument och företag. Konsumenterna informeras i förekommande fall om möjligheten att anmäla sitt ärende hos ansvarig tillsynsmyndighet eller begära en prövning av tvisten hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

I september trädde nya lagkrav om skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning i kraft. Det är för tidigt att utvärdera effekterna av de nya skriftliga kraven men en minskning av antalet klagomål som avser telefonförsäljning har observerats. 

Under året har beloppsgränsen för prövningar av ARN gällande el- och gasavtal sänkts från 2000 kronor till 500 kronor. Den ändrade beloppsgränsen är en viktig förändring för att få en tryggare elmarknad med fler nöjda kunder. Energimarknadsbyrån har verkat för att beloppsgränsen ska sänkas eftersom en majoritet av tvisterna mellan konsumenter och företag gäller tvister om belopp under 2000 kronor.

Antalet besök på byråns prisjämförelse Gaspriskollen ökade med 35% under 2018, där kan konsumenter hitta information om aktuella gasavtal. Frågor och klagomål som avsett gashandel eller gasnät har varit få, kontakterna har främst avsett val av gasavtal och bristande bytesmöjligheter i Stockholms gasnät.

Under året beslutade styrelsen om en ny strategi för byråns verksamhet med det övergripande målet att bidra till fler nöjda konsumenter på el- och gasmarknaderna.

Kostnaderna för byrån har under året uppgått till 4,25 miljoner kronor. Styrelseledamöterna har inte uppburit något arvode. Närmare ekonomiska uppgifter återfinns i bolagets årsredovisning.

Senast uppdaterad: 2019-02-18 12:32