Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Ångerrätt

Ett elavtal kan träffas på olika sätt, muntligt eller skriftligt, till exempel över telefon, internet, i en affärslokal eller ute på stan. Om avtalet har ingåtts på distans eller utanför företagets affärslokaler gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). I distansavtalslagen regleras ångerrätt för konsumenter. 

I korthet innebär ångerrätten att du som konsument har rätt att ångra avtalet inom den så kallade ångerfristen. Du behöver inte uppge något skäl till varför du ångrar dig.

Ångerfristen

Ångerfristen kallas den tidsfrist inom vilken du måste meddela företaget att du har ångrat dig. Ångerfristen är normalt 14 dagar.
När börjar ångerfristen löpa?

Ångerfristen börjar enligt distansavtalslagen löpa den dag då avtalet ingås. Ångerfristen börjar dock inte löpa förrän lagstadgad information om ångerrätten lämnats. För att ångerfristen ska börja löpa krävs att näringsidkaren ger konsumenten information om

  • huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt,
  • tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten,
  • hur ångerrätten utövas (d.v.s. var du kan vända dig för att ångra avtalet och hur du ska gå tillväga), och
  • att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det.

Om någon information saknas har ångerfristen inte börjat löpa. Rätten att ångra sig upphör dock senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om information hade getts på rätt sätt.

Informationens utformning

Ångerrättsinformationen ska ges på ett klart och begripligt på ett sätt. Informationen ska vara anpassad till situationen (det medel för distanskommunikation som används). Ingås avtalet via en webbplats ska konsumenten särskilt uppmärksammas om ångerrätten.

I fråga om avtal utanför affärslokaler ska informationen om ångerrätt ges klart och begripligt i en handling, eller om konsumenten samtycker till det, en annan läsbar och varaktig form som är tillgängligt för konsumenten.

Hur ångrar jag ett elavtal?

Du ska kontakta elföretaget och på ett begripligt sätt meddela att du vill ångra avtalet, samt uppge information som gör att avtalet kan identifieras. Det är viktigt att du uttrycker att du vill nyttja din ångerrätt och alltså ångra avtalet. Om du vill kan du använda dig av ångerblanketten till höger på sidan som är utformad av Konsumentverket. Du kan också gå direkt till Konsumentverkets standardformulär.

Ångra via e-post

Det finns inget krav på hur du ska meddela företaget att du ångrar dig, men ett skriftligt meddelande (som e-post eller rekommenderat brev) är alltid att föredra med tanke på bevisvärdet om det skulle uppstå en tvist. Det är bra att kontakta företaget på ett sånt sätt att du i efterhand kan visa när och hur du har meddelat företaget att du ångrat avtalet.

Vad händer om jag ångrar mig?

Om du ångrar dig inom ångerfristen bortfaller båda parternas skyldighet att ingå eller fullgöra avtalet. Bytet av elhandlare som avtalats om ska därför inte genomföras och konsumenten har ingen betalningsskyldighet till det nya elhandelsföretaget.  

Om du utövar din ångerrätt efter att leveransen har påbörjats, ska du ersätta näringsidkaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt för elen.

Om du ångrar dig efter att du uttryckligen begärt att leverans skulle påbörjas under ångerfristen och näringsidkaren har gett dig föreskriven ångerrättsinformation på föreskrivet sätt ska du ersätta näringsidkaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt. I annat fall är du inte ersättningsskyldig.

Telefonförsäljning - ogiltigt avtal utan skriftlig accept

Fr.o.m. 1 september 2018 krävs att konsumenten skriftligen accepterar företagets erbjudande om avtal vid telefonförsäljning för att avtalet ska vara giltigt. Läs mer om det här.

Om du inte är överens med företaget

För att nyttja din ångerrätt tar du kontakt med företaget via de kontaktuppgifter du har fått. Om du inte håller med om företagets beslut i ditt ärende kan du ta kontakt med Energimarknadsbyråns vägledning. Du kan också läsa i Klagoguiden hur du går vidare för att få ditt ärende prövat.

De allmänna avtalsvillkoren och ångerrätt

När ett distansavtal tecknas med ett företag som följer de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K (rev) ska elhandelsföretaget inom rimlig tid ge konsumenten en bekräftelse på avtalet. Bekräftelsen ska ges i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten och även innehålla ångerrättsinformation, om inte informationen redan lämnats på samma sätt.

Enligt de allmänna avtalsvillkoren börjar alltså inte tidsfristen för ångerrätten löpa förrän ångerrättsinformationen lämnats skriftligen (eller i annan läsbar och varaktig form). Det är ett högre krav än det som ställs upp i distansavtalslagen, eftersom lagen medger att informationen till exempel lämnats muntligen. Vid tvist är det dock upp till företaget att kunna visa att informationen lämnats.

En del elhandelsföretag har valt att inte tillämpa de allmänna avtalsvillkoren. Du måste därför läsa villkoren för just ditt elavtal för att veta säkert från vilken tidpunkten ångerfristen ska räknas. 

 

Till höger på denna sida finns ett mallbrev du kan använda om du vill ångra ett avtal.